Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Innovationsstöd

Rullskidor i olika färg på monteringsbord
Visar en hjulupphängning till rullskidor. Foto: Anders Alm.

Ett stöd för både nya och befintliga företag som vill växa genom att utveckla innovationer i form av helt nya produkter, tjänster eller processer. Innovationen ska vara ny eller väsentligt förbättrad och verifierad av en oberoende part.

Stödet kan komma att medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Bra att veta

Stöd kan ges till utveckling av produkt och tjänsteinnovationer som bedöms ha en marknad och tillväxtpotential. Insatserna ska vara i ett tidigt skede, innan produkten eller tjänsten lanseras på marknaden.

Stödet vänder sig till både nya och befintliga företag som vill växa genom att utveckla innovationer i form av helt nya produkter, tjänster eller processer. Stöd ges bara till utveckling eller företag som bedöms kunna bidra till hållbar tillväxt i Norrbottens län. Sökande företag ska ha huvudkontor i länet. Innovationen ska vara ny eller väsentligt förbättrad och skriftligen verifierad av en oberoende part via en nyhetsgranskning eller marknadsöversikt. Detta är en obligatorisk bilaga, vilken ska vara bifogad ansökan om stöd vid ansökningstillfället. Behöver företaget hjälp att ta fram en sådan bilaga hänvisas till Almi.

När du söker stöd hos oss måste du kunna visa att du har ett aktivt hållbarhetsarbete.

Det kan du göra med hjälp av Almi Nord och Hållbarhetsdialogen – ett möte där du som företagare för en dialog med en rådgivare från Almi för att inspirera dig och ditt företag till fortsatt utveckling/nästa steg inom hållbarhet.

Har du redan deltagit i Hållbarhetsdialogen behöver du skicka med ett underlag som visar detta i din ansökan.

Här kan du läsa mer om Hållbarhetsdialogen med Almi och lämna dina kontaktuppgifter

Maximalt stöd är 1,2 miljoner kronor för ett enskilt innovationsprojekt eller maximalt 40 procent av godkända kostnader. Investeringsperioden får dock inte vara längre än vad som beräknas genomföras under en tolvmånadersperiod från det att en ansökan skickas in. Beräknas projektet pågå längre tid än 12 månader finns möjlighet att skicka in ytterligare en ansökan då första etappen är klar.

Stöd kan alltså beviljas mer än en gång så länge det är fråga om utveckling av en bekräftad innovation och takbeloppet 1,2 miljoner kronor inte är uppnått.

 • Design och/eller registrering av mönsterskydd, varumärkesskydd, patentskydd eller dylikt.
 • Förstudier till exempelvis utredningar, analyser och  tester.
 • Utveckling och framtagning av prototyper.
 • Kostnader för immateriella rättigheter för att granska och registrera patent och andra rättigheter som har industriellt rättsskydd.
 • Experimentell utveckling av kommersiella användbara förutsättningar samt tester av produkter.
 • Försöksproduktion under förutsättning att det inte används i ett kommersiellt syfte.
 • Godkänt stödunderlag för lönekostnader kan uppgå till max 250 kronor per timme och får vara max 50 procent av det totala godkända stödunderlaget. Kostnaden ska kunna verifieras och bestå av faktiskt utbetald lön. För att säkerställa hållbar tillväxt i länet är det ett krav att stöd till lönekostnader endast får avse anställda som är folkbokförda i Norrbotten.

 • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Region Norrbotten. Varor och tjänster som beställs innan ansökan kommit in kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Region Norrbotten har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in till Region Norrbotten
 • Ofullständiga ansökningar som saknar obligatoriska bilagor och andra nödvändiga uppgifter kommer att beredas mot avslag.
 • Alla nödvändiga tillstånd som är kopplade till investeringen ska vara klara innan investeringen påbörjas.
 • Stöd beviljas inte till driftskostnader.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Fördröjda utbetalningstider kan förekomma vid höga anspråk på Region Norrbottens budget.
 • Resterande finansiering ska finnas i form av eget kapital från företaget, privata investerare, bank eller icke-offentlig finansiering. Olika former av lån från offentliga finansiärer kan även vara en finansieringsform. Finansieringen ska kunna verifieras och bifogas ansökan om stöd. Endast uppgifter om att företaget avser att kontakta andra finansiärer är inte tillräckligt.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer tillämpligt kollektivavtal.
 • Offerter ska alltid bifogas enligt anvisningar i ansökan.

Ansökningar som saknar obligatoriska bilagor och andra nödvändiga uppgifter kommer att beredas mot avslag.

För att kunna handlägga din ansökan behöver vi följande bilagor
 • Affärsplan
 • Årsredovisning för de senaste två åren
 • Resultatbudget för nästkommande år
 • Aktuellt registreringsbevis
 • Alla arbetsgivare ska enligt lag arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering samt göra lönekartläggning varje år. Här hittar du en guide för ditt ansvar som arbetsgivare.
  - Företag med minst 10 anställda: Dokumenterad lönekartläggning
  - Företag med fler än 25 anställda: Dokumenterad plan för aktiva åtgärder mot diskriminering. (Har ersatt jämställdhetsplan)
 • Kostnadsunderlag för samtliga sökta kostnader.
  - Kostnadsposter upp till 100 000 kr: Offerter eller prisuppgifter
  - Kostnadsposter över 100 000 kr: Offerter
  - Enskilda kostnadsposter över 615 312 kr ska konkurrensutsättas, vilket innebär ett krav på minst två jämförande offerter. Har ni som stödmottagare inte lyckats få in mer än en offert måste ni kunna uppvisa två likadana skriftliga prisförfrågningar till minst två potentiella leverantörer. Förfrågan och svar ska vara skriftliga och finnas dokumenterade hos er för eventuell uppföljning.
  - Externa tjänster (oavsett belopp): Minst två jämförande offerter
  Tänk på att köp från närstående inte godkänns.
 • Intyg vid köp av begagnad utrustning
 • Annan delfinansiering ska kunna verifieras och bifogas ansökan om stöd (t.ex. skriftligt lånelöfte från bank) för att visa att det finns finansiering för den del av kostnaderna som det inte går att finansiera via Regionens Innovationsstöd, då maximalt stöd är 40 procent av underlaget. Endast uppgifter om att företaget avser att kontakta andra finansiärer är inte tillräckligt.
 • Förslag till kontrollant, gäller vid sökt stöd över 500 000 kronor.
 • Om kostnader för eget arbete söks, ska en sammanställning bifogas över hur kostnaden för de egna arbetet har beräknats. Enligt följande: Namn och personnummer på den anställde i det sökande företaget, folkbokförd i länet?, beräknad kostnad (Max 250kr/h) och beskrivning av vad personen skall utföra för arbetsuppgifter som bidrar direkt till utveckling av projektet. Notera för att säkerställa hållbar tillväxt i länet är det ett krav att stöd till lönekostnader endast får avse anställda som är folkbokförda i Norrbotten.
 • Innovationen ska vara ny eller väsentligt förbättrad och ska vara skriftligen verifierad av en oberoende part via en nyhetsgranskning eller marknadsöversikt. Detta är en obligatorisk bilaga, vilken ska vara bifogad ansökan om stöd vid ansökningstillfället. Behöver företaget hjälp att ta fram en sådan bilaga kan företaget kontakta Almi.

En förteckning över obligatoriska bilagor hittar du också i Min ansökan

Du ansöker digitalt via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och utbetalningar

Notera att ofullständiga ansökningar som saknar obligatoriska bilagor* och andra nödvändiga uppgifter kommer att beredas mot avslag. 
*) En förteckning över obligatoriska bilagor finns i Min ansökan

Vid beredning, föredragning och beslut av ansökningar om regionala företagsstöd görs en sammanvägd bedömning med avstamp i fyra urvalskriterier som alla genomsyras av hållbarhet och tar sin utgångspunkt i en hållbar regional utveckling.

Förordningar

Kopplat till regionala företagsstöd finns förordningar som sätter ramen för stödens legala utrymme. De nationella förordningarna är centrala vid beredning av ärenden som rör regionala företagsstöd.

Genom båda dessa förordningar får stöd, i mån av tillgång på medel lämnas i syfte att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i företag och därmed en hållbar regional tillväxt.

Regionala företagsstöd får endast lämnas till verksamheter som bedöms kunna uppnå lönsamhet och varaktig sysselsättning samt verkar på marknadsmässiga villkor och kan beviljas framförallt till små och medelstora företag (SME), i enlighet med EU:s definition av SME.

Styrdokument

Det andra urvalskriteriet är en bedömning om stöden faller inom ramen för gällande styrdokument Även beslut om stödnivåer och områdesavgränsningar är styrande. Den övergripande strategin är Regional utvecklingsstrategi i Norrbotten 2030 där fyra prioriterade insatsområden pekas ut. Regionala företagsstöd faller framför allt inom det prioriterade området smarta, hållbara innovationer och entreprenörskap. Koppling till flera insatsområden kan vara prioritetshöjande.

Prioriterade insatsområden är:

 • Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer
 • Hållbara transporter och tillgänglighet
 • Flexibel och väl fungerande kompetensförsörjning
 • Smarta, håll-bara innovationer och entreprenörskap.

I bedömningen ska även Smart specialiseringsstrategi Norrbotten samt andra regionala planer, program och strategier tas i beaktande.

Syfte, effekter och sammanhang

Det tredje urvalskriteriet handlar om att bedöma investeringens syfte sammanhang och effekter och om den bidrar till en hållbar utveckling.

I ansökan ligger framför allt fokus på vilket behov företaget ser. Det är företagets ansvar att beskriva vilka utmaningar och behov företaget står inför samt vilka investeringar och insatser som behöver göras. Det är också företagets ansvar att beskriva vilka effekter insatserna/investeringen förväntas ge på kort och lång sikt.

Regionens beslutsutrymme

Det fjärde urvalskriteriet är en bedömning av om regionens beslutsutrymme är sådant att insatsen/investeringen kan beviljas. Om det bedöms att medel inte kan beviljas eller att det finns andra finansieringskällor som är mer relevanta avslås ärendet.

Ansökan om utbetalning görs via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan
Du måste logga in på samma sätt som när du gjorde ansökan.

Vid ansökan om utbetalning ska del-eller slutrapport bifogas där det framgår hur projektet gått.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och utbetalning

Anita Johansson

Strateg, företagsstöd

0920-711 52
anita.k.johansson@norrbotten.se

Elisabeth Johansson Englund

Strateg, företagsstöd

0920-711 60
elisabet.johansson-englund@norrbotten.se

Per-Anders Karlsson

Strateg, företagsstöd

0920-711 62
per-anders.karlsson@norrbotten.se

Tobias Khan

Strateg, företagsstöd

076-141 87 44
tobias.khan@norrbotten.se