Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Om regional utveckling

Tillsammans skapar vi regional utveckling i Norrbotten

Tillsammans skapar vi ett attraktivt och livskraftigt Norrbotten som snabbt anpassar sig till förändringar i omvärlden och fortsätter att ta tillvara våra unika förutsättningar och möjligheter.

Prenumerera på nyhetsbrevet Utveckla Norrbotten

Människor minglar
Foto: Pär Bäckström.

Så styrs regional utveckling

Region Norrbotten har regeringens uppdrag att samordna det regionala utvecklingsarbetet  för en hållbar tillväxt i länet. Regionala utvecklingsnämnden har ett helhetsansvar för regionens arbete med regional utveckling, kultur, trafik och infrastruktur. Nämndens ledamöter och ersättare är utsedda av regionfullmäktige.

Läs mer om regeringens uppdrag till regionerna
Läs mer om Regionala utvecklingsnämnden

Var med i arbetet med att utveckla Norrbotten

Regionala utvecklingsstrategin 2030 är en plan för hur Norrbotten ska arbeta för att utvecklas. Strategin är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Norrbotten vi vill ha och behöver i många år framöver. Den ger en bild över länets styrkor och utmaningar och lyfter prioriterade områden att kraftsamla kring för en hållbar väg framåt.

För att nå visionen att Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län krävs det att vi är många som drar åt samma håll. Att vi har bestämt vart vi vill och använder våra resurser på rätt sätt för att nå ända fram. Det är den kraften vi vill att den regionala utvecklingsstrategin ska ge oss. Med "vi", "vår" och "oss" menar vi alla som bor och verkar i Norrbotten. Alla norrbottningars engagemang betyder mycket för länets utveckling.

Så här hänger allt ihop

Vision

Region Norrbotten ansvarar för att leda arbetet med en hållbar regional utveckling. Visionen "Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län" pekar ut riktningen till 2030. För att komma dit behöver vi arbeta med många saker och framförallt göra det tillsammans i hela länet. Alltid med hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet och mångfald i fokus. 

Nuläge

Vilka styrkor har vi i Norrbotten att bygga vidare på? Och vilka utmaningar står vi inför? Länets nuläge är en viktig “jordmån” för att skapa växtkraft i utvecklingsarbetet. Det är våra gemensamma drivkrafter och vägvisare, och ligger till grund för de olika delarna i denna strategi.

Insatsområden

För att nå visionen har vi prioriterat fyra insatsområden som kan ses som kärnan i strategin. De pekar ut vilka insatser vi behöver prioritera, och vilka mål vi ska uppnå, för att närma oss den gemensamma visionen år 2030. Områdena griper in i varandra och tar inte bara hänsyn till hur omvärlden påverkar oss, de bygger också vidare på våra styrkor, möjligheter och utmaningar. Till varje insatsområde finns mål som ska bidra till att nå visionen.

  • Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer
  • Hållbara transporter och tillgänglighet
  • Flexibel och väl fungerande kompetensförsörjning
  • Smarta, hållbara innovationer och entreprenörskap

Genomförande

Hur kan vi göra verklighet av strategin? Vi jobbar aktivt genom flera områden för att utveckla regionen, skapa engagemang och delaktighet. Dessa insatser blir viktiga verktyg i arbetet att nå målen. Kulturplanen och Smart specialiseringsstrategin är också verktyg som bidrar till det regionala utvecklingsarbetet. Allt för att vi tillsammans ska nå ett attraktivt, livskraftigt och hållbart Norrbotten.

Här kan du läsa mer om vilka insatser som är aktuella just nu

Strategier i det regionala utvecklingsarbetet

Vår vision: "Norrbotten Sveriges mest välkomnande och nytänkande län"

Vår vision: "Norrbotten ska vara en permanent världsutställning för en hållbar och innovativ framtid"

Beskriver vilken utveckling av kulturlivet Region Norrbotten vill arbeta för de kommande åren.

Samverkan och utveckling

Vad menas med sammanhållningspolitik?

Det är viktigt med mötesplatser där vi tillsammans kan diskutera utvecklingsfrågor för Norrbotten.

För att stärka utvecklingen i Norrbotten arbetar Region Norrbotten internationellt och då framförallt inom EU.

Våra bolag bidrar till länets utveckling och ger ett mervärde till Norrbotten.