Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Övrig projektfinansiering

Här har vi samlat information om finansiering från andra organisationer och myndigheter.

Program för utvecklingsprojekt i Norrbotten

Här är de vanligaste programmen som Region Norrbotten medfinansierar.

Kom ihåg att ansökan om medfinansiering ska ha inkommit till Region Norrbotten senast samma dag som den aktuella EU-utlysningen stänger. 

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Norrbotten och Västerbotten. Programmets fokus är: små och medelstora företag, innovation, koldioxidsnål ekonomi, bredband och hållbar stadsutveckling. Tillväxtverket i Luleå ansvarar för programmet.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF Övre Norrland)

ESF+ ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. Programmets fokus är: kompetensförsörjning, öka övergångarna till arbete och sysselsättningsinitiativet för unga. ESF-rådet i Luleå ansvarar för programmet.

Europeiska socialfonden plus (ESF+ Övre Norrland

 • Interreg Aurora
  Aurora är en sammanslagning av tidigare Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica.
  Programmet erbjuder stora möjligheter till gränsöverskridande samarbete i  norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi. Aurora har specifika gränsöverskridande medel tillsatta för att utveckla den samiska kulturen, näringslivet, forskningen och de samiska språken. Länsstyrelsen i Norrbotten ansvarar för programmet.

EU-program

EU-programmen kan delas in i två kategorier, geografiska och tematiska program.

Geografiska program utgår från ett specifikt område och är antingen regionala eller internationella så kallade Interreg. 

 • Interreg Baltic Sea
  Interreg Baltic Sea Region är ett transnationellt samarbetsprogram mellan länderna runt Östersjön. Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att verka för en hållbar och innovativ Östersjöregion. Sekretariatet finns i Rostock i Tyskland. Svensk kontaktpunkt är Tillväxtverket. 
 • Northern Periphery and Arctic
  Norra Periferin och Arktis (NPA) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan de nordligaste delarna av Europa, Nordatlantiska territorier och europeiska Arktis. Programmet syftar till att främja hållbar utveckling i avlägsna och glest befolkade områden. Sekretariatet finns i Köpenhamn i Danmark. Svensk kontaktpunkt är Region Västerbotten.

De tematiska programmen kan också kallas sektorsprogram. Det finns fler tematiska EU-program än de som anges nedan, dessa är utvalda med fokus på lokal och regional utveckling.

 • Asyl-, migrations- och integrationsfonden
  Programmet syfte är att säkerställa en hållbar migrationspolitik i enlighet med EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik. Fonden ska värna asyl­rätten, underlätta rörligheten över gränser, främja behovsstyrd arbetskrafts­invandring och tillvarata migrationens utvecklingseffekter. Migrationsverket är förvaltande myndighet för programmet. Migrationsverkets webbplats
 • COSME
  Programmet ska stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i EU genom ökad tillgång till finansiering, företagsstöd och entreprenörskap. Tillväxtverket tillhandahåller information och samordning för programmet i Sverige. Europeiska kommissionens webbplats
 • Erasmus+
  Programmet ska främja internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. Programmet fokuserar på mobilitet, projektsamarbete och stöd till policyförändring. Nationell kontaktpunkt för utbildning är Universitets– och högskolerådet  och för ungdom och sport ansvarar Myndigheten för ungdoms– och civilsamhällesfrågor.Europeiska kommissionens webbplats
 • Fonden för ett sammanlänkat Europa
  Programmet ska koppla samman Europas infrastruktur genom bidra till infrastrukturinvesteringar för att åtgärda felande länkar. Programmet är indelat i tre delprogram: transport, energi och telekom. Trafikverket är nationell kontaktpunkt för delprogram transport. Post- och telestyrelsen är nationell kontaktpunkt för telekom. Det saknas nationell kontaktpunkt för energi.
  Europeiska kommissionens webbplats
 • Horisont Europa
  Horisont Europa är EU:s nya program för forskning och innovation. Programmet tar itu med klimatförändringarna, bidrar till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling och stärker EU:s konkurrenskraft och tillväxt. Nationell kontaktpunkt är Vinnova.
  Europeiska kommissionens webbplats
 • EU4Health
  Programmet bidrar till de långsiktiga hälsoutmaningarna genom att bygga starkare, mer resilienta och mer tillgängliga hälso- och sjukvårdssystem. Nationell kontaktpunkt är Folkhälsomyndigheten.
  Europeiska kommissionens webbplats
 • Fonden för en rättvis omställning
  Fonden för en rättvis omställning är en EU-fond som syftar till att fokusera på de industrier och regioner med mycket höga koldioxidutsläpp i landet för att minska utsläppen och tackla de utmaningar som följer med omställningen. Tillväxtverket är ansvarig för fonden.
  Europeiska kommissionens webbplats
 • Kreativa Europa
  Målet för Kreativa Europa är att skydda, utveckla och främja den europeiska kulturella och språkliga mångfalden och det europeiska kulturarvet. Programmet ska även öka de kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft och ekonomiska potential.Kulturrådet och Svenska filminstitutet är nationell kontaktpunkt för programmet.
  Europeiska kommissionens webbplats
 • Life
  Life är en EU:fond som medfinansierar projekt som påskyndar genomförandet av den europeiska miljö- och klimatlagstiftningen. Nationell kontaktpunkt är Naturvårdsverket.
  Europeiska kommissionens webbplats
 • Digital
  DIGITAL är ett EU-finansieringsprogram som ska forma och stödja den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi. Här hittar du information om programmet och dess olika inriktningar. Digg har i uppdrag att ansvara för samordningen av programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL).
  Europeiska kommissionens webbplats

Nationell projektfinansiering

Det finns flera olika organisationer som kan finansiera projekt. Ofta är det nationella myndigheter som har utlysningar inom olika områden.

Övriga finansiärer i Norrbotten

Finansierar projekt och satsningar i länet.