Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Ansök om projektstöd

Kvinna på blå studsmatta.
Louise Engström, projektledare Besökslandet i Överkalix. Foto: Anders Alm.

Vi finansierar projekt som bidrar till hållbar utveckling och tillväxt i länet. Här kan du läsa mer om vad du behöver veta innan du söker projektstöd.

Kom ihåg

Kom ihåg att skicka in din ansökan om stöd till oss samtidigt som du skickar in den till övriga finansiärer. Ta gärna kontakt med oss i god tid innan.

Bra att veta

Du kan söka medfinansiering för projekt som ligger i linje med målsättningarna i Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och Smart specialiseringsstrategi i Norrbotten samt andra regionala strategier, program och handlingsplaner. Projekten ska även bidra till genomförandet av Agenda 2030 och en hållbar regional utveckling ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Det är viktigt att projektverksamheten ligger utanför den ordinarie verksamheten och att den är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Läs Allmänna villkor och stödberättigande kostnader innan du gör budgeten.

Medfinansiering av projektansökningar till nationella program eller EU-program prioriteras framför andra ansökningar. Projektaktörer i länet bör sträva efter att nyttja nationella medel eller EU-medel så att viktiga satsningar både kan få ett ekonomiskt tillskott och även ökade spridningsmöjligheter regionalt och nationellt.

Projektstöd kan sökas av organisationer, kommuner, kommunalförbund, universitet och högskolor, regioner, statliga myndigheter, aktiebolag och ideella eller ekonomiska föreningar.

Företag kan i vissa fall beviljas projektstöd om projektets aktiviteter vänder sig till andra än företaget självt, i andra fall hänvisas till företagsstöd.

Privatpersoner kan inte söka projektstöd.

Region Norrbottens finansiering är max 50 procent och ska vara rimlig i förhållande till projektägarens egna och andra finansiärers finansiering.

Följande förutsättningar behöver uppfyllas för att ett projekt ska kunna bli aktuellt för finansiering:

 • En dialog har förts med Region Norrbottens strateger innan ansökan lämnas in.
 • Projektet bidrar till utveckling i Norrbotten genom nära koppling till näringslivet.
 • Projektet har uppföljningsbara mål och tydlig aktivitetsplan.
 • Projektet beaktar hållbarhetsperspektiv och inkluderar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som potential för tillväxt. En tydlig förändringslogik finns.
 • Projektet är skild från ordinarie verksamhet och tidsbegränsad. Stöd lämnas inte till ordinarie drift.
 • Projektet får inte gynna enskild aktör och det får inte snedvrida konkurrensen i näringslivet. Stöd som kan betraktas som företagsstöd till enskilda företag får inte ges inom projektet.
 • Tänk på att en ansökan som lämnas in är en offentlig handling. 

Hållbar utveckling och Agenda 2030

Region Norrbotten jobbar för att öka omställningstempot till en hållbar samhällsutveckling. Decenniet som vi lever i nu är avgörande för samhällets förmåga att göra denna omställning. Region Norrbotten investerar i projekt som bidrar till en hållbar regional utveckling. Nya samarbeten och partnerskap mellan akademi, offentlig sektor, privat sektor och civila samhället är nödvändiga för att nå framgång i arbetet. Genom aktivt arbete med hållbar regional utveckling bidrar vi till genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen. Målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. Utvecklingsinsatser kan innehålla målkonflikter för en hållbar utveckling. Dessa behöver synliggöras och han­teras.

Det är viktigt att integrera olika perspektiv kring hållbarhet inför en projektansökan och att tydliggöra hur projektet bidrar till en hållbar utveckling.

Ekonomisk hållbarhet

Handlar om att göra smarta investeringar som skapar tillväxt utan en negativ klimat -och miljöpåverkan.  Det handlar om att utveckla verksamheter som håller sig inom de ekologiska ramarna och att skapa arbetstillfällen med goda anställningsvillkor. Inkludering av nya perspektiv från en mångfald av människor med olika kön, ålder och bakgrund, och mellan branscher och sektorer, är nödvändigt för att kunna tänka nytt och utveckla arbetssätt som behövs för att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling. 

Ett socialt hållbart samhälle 

Är inkluderande och jämlikt, där en mångfald av människor är delaktiga i samhällsutvecklingen. Det handlar om att skapa platser där människor trivs och där det finns goda förutsättningar att förverkliga målsättningar privat som yrkesmässigt. Inkludering av nya perspektiv från en mångfald av människor med olika kön, ålder och bakgrund, och mellan branscher och sektorer, är nödvändigt för att kunna tänka nytt och utveckla arbetssätt som behövs för att uppnå ett socialt hållbart samhälle. 

Ett ekologiskt hållbart samhälle

Handlar om att ställa om vår samhällsekonomi till en grön och hållbar riktning. Investeringar i cirkulära lösningar, produkter, tjänster, tekniska lösningar, transporter och bränslen är både möjliga och nödvändiga för att påskynda omställningen så att näringslivs- och samhällsutvecklingen drivs inom gränserna för resurser som naturen gett oss. Inkludering av nya perspektiv från en mångfald av människor med olika kön, ålder och bakgrund, och mellan branscher och sektorer - är nödvändigt för att kunna tänka nytt och utveckla arbetssätt som behövs för att uppnå en hållbar och grön ekonomi. 

Transformativt lärande 

Idag vet vi inte hur det hållbara samhället ser ut. Vi strävar mot något okänt och på vägen kommer vi att tvingas lösa en mängd olika problem. Därför måste vi lära samtidigt som vi skapar det hållbara samhället. Dessutom krävs att vi i grunden förändrar våra tankemönster och världsbilder, ett så kallat transformativt lärande.   

Målkonflikter

En viktig del i arbetet med hållbarhetsintegrering är att synliggöra målkonflikter och utveckla strategier för att hantera dem. Att synliggöra och hantera målkonflikter är ett viktigt redskap för det transformativa lärandet och för den hållbara utvecklingen. Det är detta hållbarhetsintegrering handlar om.   

Du kan söka projektstöd löpande under hela året.

Det är viktigt att ansökan skickas in i god tid innan projektet startar. Om din ansökan har förankrats hos någon av regionens strateger och är komplett ifylld blir handläggningstiden kortare.

Sista ansökningsdag till Region Norrbotten är samma dag som till övriga finansiärer. Ta kontakt med oss i god tid innan ansökan skickas in.

Innan ansökan

Det finns ofta många frågetecken kring projektfinansiering och projektansökningar. Ta kontakt med oss tidigt, vi svarar på dina frågor och diskuterar projektet och kan gå igenom ansöknings- och beslutsprocessen med er.

Vid en första intresseförfrågan om projektfinansiering brukar vi be om en kort beskrivning av projektidén och hur projektet relaterar till hållbarhetsaspekter och länets tillväxt. Det underlättar för alla parter att tidigt få en bild av projektidén och möjlighet till finansiering innan en ansökningsprocess startas.

Fyll i vår mall Beskrivning tidig projektidé och skicka sedan till kontakt@norrbotten.se

Kom ihåg att läsa Allmänna villkor och stödberättigande kostnader innan du tar fram din budget.

Att ansöka

Du ansöker digitalt via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan

Bilagor

Till ansökan ska bifogas: 

 • Missiv/signeringsunderlag - Er projektansökan ska vara undertecknad av en person som är behörig att företräda er som stödmottagare. Missivet finns att hämta i Min ansökan efter att ansökan skickats elektroniskt. Skanna och lämna in missivet/signeringsunderlaget med namnunderskrift till Region Norrbotten via Min ansökan (kom ihåg att spara originalet själv). Min ansökan
 • Underlag som styrker firmatecknare.
 • Underlag som styrker medfinansiering från övriga finansiärer.
 • Samverkansavtal om ni är fler som kommer driva projektet.
 • Kopia av ansökan och detaljbudget som lämnats in till en eventuell huvudfinansiär.
 • Bifoga även andra underlag som skapar bättre förståelse för behovet av projektet, om ni har sådana, till exempel förstudier, fakta, analyser eller rapporter.

 • Vi ser gärna att ansökan är på svenska men det går även att lämna in den på engelska, sammanfattningen ska dock alltid vara på svenska. Projektet ska även vara behjälplig med svensk text om så efterfrågas. Vid projektavslut ska en slutrapport lämnas in på svenska enligt Region Norrbottens mall.
 • Ansökan till Region Norrbotten ska endast omfatta budget för de svenska parter som söker medfinansiering från Region Norrbotten.
 • Budgeten ska anges i svenska kronor och använd aktuell valutakurs för den månad ansökan lämnas in. För att omvandla Euro till svenska kronor använd EU-kommissionens valutaomvandlare
 • Om ni söker exempelvis ett Interreg Aurora projekt och det finns flera svenska parter som söker medfinansiering från Region Norrbotten, ska ni komma överens om en ansvarig organisation som lämnar in projektansökan och fungerar som kontakt. Om projektet beviljas blir denna organisation ansvarig för att skicka in ansökan om utbetalning samt att förmedla utbetalda medel till övriga svenska organisationer i projektet.

Region Norrbotten hanterar inkomna ansökningar löpande. När ansökan kommit in till Region Norrbotten tilldelas en ansvarig handläggare för projektet. Hur lång tid beredningsprocessen tar beror på flera faktorer som till exempel hur mycket som måste kompletteras och vem som ska fatta beslutet.

Ansökan bereds och diskuteras på beredningsmöten där strateger från enheten näringsliv och samhälle deltar. Beslut fattas enligt fastställd delegationsordning:

 • Medfinansiering upp till 800 000 kr: beslut tas av enhetschefen för enheten näringsliv och samhälle.
 • Över 800 000 kr–1 200 000 kr: beslut tas av regionala utvecklingsnämndens ordförande.
 • Över 1 200 000 kr: beslut tas av regionala utvecklingsnämnden.

Beslut skickas via Min ansökan till projektägaren. Vid bifallsbeslut framgår bland annat beslutat belopp, hur stor procent som är medfinansiering, godkända kostnader, datum för ansökan om utbetalning och lägesrapportering samt eventuellt övriga villkor för stödet.

Vid beredning och beslut av ansökningar om bidrag för regional projektverksamhet görs en sammanvägd bedömning av projektet. Av projektbeskrivningen ska det särskilt framgå hur projektet bidrar till en hållbar utveckling utifrån en ekologisk, social och miljömässig hållbarhet. Bedömningen utgörs av fyra urvalskriterier som alla tar sin utgångspunkt i en hållbar regional utveckling. De fyra urvalskriterierna vid bedömningen är följande:


Bedömningskriterier för bedömning av hållbara projektansökningar.

Förordningar och strategier

Kopplat till projektmedel finns olika regelverk som projektet måste stämma överens med:

Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 (RUS) utgör grunden och ramverket för det regionala utvecklingsarbetet. Dess prioriteringar tar sin utgångspunkt i den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet. För att ett projekt ska beviljas stöd krävs en koppling till ett eller flera av de prioriterade områdena och bedömningskriterierna i Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och övriga regionala strategier och handlingsprogram.

 • Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer
 • Hållbara transporter och tillgänglighet
 • Flexibel och väl fungerande kompetensförsörjning
 • Smarta, hållbara innovationer och entreprenörskap

Projekt som stämmer med strategin Smart specialisering i Norrbotten stärker ytterligare en ansökan:

 • Naturbaserad ekonomi, dvs. mineraltillgångar, skogsbruksresurser, stålindustri samt energiinfrastruktur – den ekonomiska ryggraden i Norrbotten.

Områden som lyfts fram i strategin, som bidrar till smart differentiering är:

 • Arktiska testbäddar
 • Energiteknik
 • Rymdteknik
 • Kulturella och kreativa näringar
 • Besöksnäring

Strategin prioriterar även smarta samhällen, det vill säga offentlig sektor och civilsamhälle.

Projekt som främjar möten i skärningspunkter mellan olika branscher, samhällssektorer, verksamhetsområden och kompetensområden, där synergier skapas mellan kvinnor och män med olika bakgrund och från olika geografier prioriteras särskilt högt. Poängen är att skapa nya insikter och idéer mellan olika kompetenser, drivkrafter och behov. Det skapar förutsättningar för att banbrytande utveckling kan ske, så kallade innovativa språng.

Projektets sammanhang och förankring

Det andra urvalskriteriet handlar om en bedömning kopplat till sammanhanget inom vilket projektet är planerat att genomföras. Framgångsrika projekt bygger ofta på:

 • En god omvärldsanalys. Bidrar till att projektet förstärker eller kompletterar andra satsningar i länet.
 • En bred förankring. Tydliga åtaganden och ansvarstaganden från alla parter. Tidigt deltagande av målgrupp och andra intressenter vid projektutformningen.
 • En tydlig efterfrågan. Behovet av projektidén ska finnas i organisationen, hos näringslivet, hos samverkande parter och i samhället. Projekt med externa medfinansiärer (utanför länet) prioriteras och har bäst möjligheter till bestående resultat.
 • Projektet utgår från lokala omständigheter samt territoriella perspektiv för att stödja eller skapa förutsättningar för utveckling.
 • Realistiska mål ska kunna uppnås med tydlig koppling till projektets aktiviteter

Projektansökans innehåll

Det tredje urvalskriteriet utgörs av en bedömning av projektets kvaliteter och att projektet bygger på förändringslogik. Det innebär att utmaningar, aktiviteter och målsättning hänger samman i en logisk följd. Ett nuläge, ett önskat läge samt förändringen som ska ske beskrivs, samt vad som behöver göras för att nå dit.

Regionens beslutsutrymme

Det fjärde urvalskriteriet är en bedömning av om regionens beslutsutrymme är sådant att projektet kan beviljas medel. Om det bedöms att medel inte kan beviljas eller att medfinansiering av EU-projekt är prioriterat, kommuniceras det till projektägaren.

Carola Medelid

Strateg, projektstöd

076-128 26 57
carola.medelid@norrbotten.se

Caroline Stafström

Strateg kompetensförsörjning, projektstöd

0920-710 71
caroline.stafstrom@norrbotten.se

Erika Falk

Strateg, projektstöd

0920-711 69
erika.falk@norrbotten.se

Karin Erkki

Strateg, projektstöd

070-620 51 33
karin.erkki@norrbotten.se

Lizah Lund

Strateg samhällsbyggnad och hållbarhet, projektstöd

0920-711 39
lizah.lund@norrbotten.se

Roger Ylinenpää

Strateg landsbygd och bredband, projektstöd

070-601 34 42
roger.ylinenpaa@norrbotten.se

Åsa Händel

Strateg digitaliseringskoordinator, projektstöd

070-235 69 25
asa.handel@norrbotten.se