Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Regionalt investeringsstöd

Kvinna sätter silikon i badrum
Carina, Isolamin AB arbetar med att sätta silikon i badrummen. Foto: Anders Alm.

Ett stöd för dig som planerar en större nyinvestering. Investeringen kan vara i byggnader, inventarier, markanläggningar och i vissa fall även immateriella tillgångar samt lönekostnader.

Stödet kan komma att medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Bra att veta

Stöd kan ges till nyinvesteringar i byggnader, inventarier, markanläggningar, patent och liknande samt beräknade lönekostnader för arbetstillfällen som skapas till följd av nyinvesteringen. Kontakta gärna någon av oss om ert företag avser att söka stöd för lönekostnader.

Målgruppen är företag i stödområde 1 och 2 som bedriver marknadsmässig verksamhet i Norrbottens län och som planerar en större investering där sökt stöd överstiger 3 miljoner kronor. Små och medelstora företag kan beviljas stöd för varje form av nyinvestering. Stora företag kan endast beviljas stöd till nyinvestering i ny ekonomisk verksamhet.

Den nya verksamheten kan inte vara samma eller liknande verksamhet som den som tidigare utfördes på anläggningen. Tjänste- och serviceverksamhet som beviljas stöd ska vara inriktad på en större marknad än den regionala.

Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

När du söker stöd hos oss måste du kunna visa att du har ett aktivt hållbarhetsarbete.

Det kan du göra med hjälp av Almi Nord och Hållbarhetsdialogen – ett möte där du som företagare för en dialog med en rådgivare från Almi för att inspirera dig och ditt företag till fortsatt utveckling/nästa steg inom hållbarhet.

Har du redan deltagit i Hållbarhetsdialogen behöver du skicka med ett underlag som visar detta i din ansökan.

Här kan du läsa mer om Hållbarhetsdialogen med Almi och lämna dina kontaktuppgifter

Stödet är ett behovsprövat stöd och varje ansökan prövas individuellt. Stödnivån varierar och kan i stödområde 1 maximalt uppgå till 35 procent av investeringskostnaden. I stödområde 2 kan stödet maximalt uppgå till 25 procent av investeringskostnaden.

Region Norrbotten beslutar för investeringar upp till 25 miljoner kronor. För investeringsbehov större än 25 miljoner kronor söks stödet hos Tillväxtverket.

 • Företagets behov av stöd för sin investering.
 • Typ av investering, lönsamhet, sysselsättningseffekter.
 • Finansiering.
 • Ägarförhållande och storlek på företaget.
 • Region Norrbottens budget.
 • Regionala prioriteringar.

 • Företag som har rörlig karaktär till exempel entreprenadverksamhet och åkerier.
 • Företag som verkar på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad.
 • Företag med verksamhet i Luleå tätort, karta över Luleå tätort.
 • Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling.
 • Företag som är verksamma inom jordbruk eller primärproduktion av livsmedel har begränsade möjligheter till regionala företagsstöd. I första hand söks stöd ur Landsbygdsprogrammet. Kontakta oss gärna vid behov av ytterligare information.

 • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Region Norrbotten. Varor och tjänster som beställs innan ansökan kommit in kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Region Norrbotten har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in.
 • Alla nödvändiga tillstånd som är kopplade till investeringen ska vara klara innan investeringen påbörjas.
 • Stöd beviljas inte till driftskostnader.
 • Stöd beviljas inte till eget arbete.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Fördröjda utbetalningstider kan förekomma vid höga anspråk på Region Norrbottens budget.
 • Resterande finansiering ska finnas i form av eget kapital från företaget, privata investerare, bank eller andra finansiärer.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer tillämpligt kollektivavtal.
 • Offerter ska alltid bifogas enligt anvisningar i ansökan.

Du ansöker digitalt via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och utbetalningar

Vid beredning, föredragning och beslut av ansökningar om regionala företagsstöd görs en sammanvägd bedömning med avstamp i fyra urvalskriterier som alla genomsyras av hållbarhet och tar sin utgångspunkt i en hållbar regional utveckling.

Förordningar

Kopplat till regionala företagsstöd finns förordningar som sätter ramen för stödens legala utrymme. De nationella förordningarna är centrala vid beredning av ärenden som rör regionala företagsstöd.

Genom båda dessa förordningar får stöd, i mån av tillgång på medel lämnas i syfte att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i företag och därmed en hållbar regional tillväxt.

Regionala företagsstöd får endast lämnas till verksamheter som bedöms kunna uppnå lönsamhet och varaktig sysselsättning samt verkar på marknadsmässiga villkor och kan beviljas framförallt till små och medelstora företag (SME), i enlighet med EU:s definition av SME.

Styrdokument

Det andra urvalskriteriet är en bedömning om stöden faller inom ramen för gällande styrdokument Även beslut om stödnivåer och områdesavgränsningar är styrande. Den övergripande strategin är Regional utvecklingsstrategi i Norrbotten 2030 där fyra prioriterade insatsområden pekas ut. Regionala företagsstöd faller framför allt inom det prioriterade området smarta, hållbara innovationer och entreprenörskap. Koppling till flera insatsområden kan vara prioritetshöjande.

Prioriterade insatsområden är:

 • Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer
 • Hållbara transporter och tillgänglighet
 • Flexibel och väl fungerande kompetensförsörjning
 • Smarta, håll-bara innovationer och entreprenörskap.

I bedömningen ska även Smart specialiseringsstrategi Norrbotten samt andra regionala planer, program och strategier tas i beaktande.

Syfte, effekter och sammanhang

Det tredje urvalskriteriet handlar om att bedöma investeringens syfte sammanhang och effekter och om den bidrar till en hållbar utveckling.

I ansökan ligger framför allt fokus på vilket behov företaget ser. Det är företagets ansvar att beskriva vilka utmaningar och behov företaget står inför samt vilka investeringar och insatser som behöver göras. Det är också företagets ansvar att beskriva vilka effekter insatserna/investeringen förväntas ge på kort och lång sikt.

Regionens beslutsutrymme

Det fjärde urvalskriteriet är en bedömning av om regionens beslutsutrymme är sådant att insatsen/investeringen kan beviljas. Om det bedöms att medel inte kan beviljas eller att det finns andra finansieringskällor som är mer relevanta avslås ärendet.

Ansökan om utbetalning görs via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan

Du måste logga in på samma sätt som när du gjorde ansökan.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och utbetalning

Anita Johansson

Strateg, företagsstöd

0920-711 52
anita.k.johansson@norrbotten.se

Elisabeth Johansson Englund

Strateg, företagsstöd

0920-711 60
elisabet.johansson-englund@norrbotten.se

Per-Anders Karlsson

Strateg, företagsstöd

0920-711 62
per-anders.karlsson@norrbotten.se

Tobias Khan

Strateg, företagsstöd

076-141 87 44
tobias.khan@norrbotten.se