Hoppa till sidans innehåll
Företagsstöd

Regionalt investeringsstöd

Kvinna sätter silikon i badrum
Carina, Isolamin AB arbetar med att sätta silikon i badrummen. Foto: Anders Alm.

Ett stöd för dig som planerar en större nyinvestering. Investeringen kan vara i byggnader, inventarier, markanläggningar och i vissa fall även immateriella tillgångar samt lönekostnader.

Stödet kan komma att delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Prioriterade investeringar

Investeringar som syftar till omställning för företag som drabbats av negativa effekter till följd av Covid-19 prioriteras.

Exempel kan vara investeringar som möjliggör för företaget att möta en ny typ av marknad, efterfrågan eller målgrupp samt investeringar som möjliggör distansering, nya vägar att kommunicera med kunder och /eller leverera produkter/tjänster.

För generell information om stödet – läs nedan.

Till vad kan du få stöd?

Stöd kan ges till nyinvesteringar i byggnader, inventarier, markanläggningar, patent och liknande samt beräknade lönekostnader för arbetstillfällen som skapas till följd av nyinvesteringen. Kontakta gärna någon av oss om ert företag avser att söka stöd för lönekostnader.

Hur stort stöd kan du få?

Stödet är ett behovsprövat stöd och varje ansökan prövas individuellt. Stödnivån varierar och kan i stödområde A maximalt uppgå till 35 procent av investeringskostnaden. I stödområde B kan stödet maximalt uppgå till 25 procent av investeringskostnaden.

Investeringar över 25 miljoner

Region Norrbotten beslutar för investeringar upp till 25 miljoner kronor. För investeringsbehov större än 25 miljoner kronor söks stödet hos Tillväxtverket.

Vem kan få stöd?

Målgruppen är företag i stödområde A och B som bedriver marknadsmässig verksamhet i Norrbottens län och som planerar en större investering där sökt stöd överstiger 1,8 miljoner kronor. Små och medelstora företag kan beviljas stöd för varje form av nyinvestering. Stora företag kan endast beviljas stöd till nyinvestering i ny ekonomisk verksamhet. Den nya verksamheten kan inte vara samma eller liknande verksamhet som den som tidigare utfördes på anläggningen. Tjänste- och serviceverksamhet som beviljas stöd ska vara inriktad på en större marknad än den regionala. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Faktorer som kan påverka stödet:

 • Företagets behov av stöd för sin investering.
 • Typ av investering, lönsamhet, sysselsättningseffekter.
 • Finansiering.
 • Ägarförhållande och storlek på företaget.
 • Region Norrbottens budget.
 • Regionala prioriteringar.

Vem kan inte få stöd?

 • Företag som har rörlig karaktär till exempel entreprenadverksamhet och åkerier.
 • Företag som verkar på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad.
 • Företag med verksamhet i Luleå tätort.
 • Företag som är verksamma inom fiske eller fiskförädling.
 • Företag som är verksamma inom jordbruk eller primärproduktion av livsmedel har begränsade möjligheter till regionala företagsstöd. I första hand söks stöd ur Landsbygdsprogrammet. Kontakta oss gärna vid behov av ytterligare information.

Viktigt att veta

 • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Region Norrbotten. Varor och tjänster som beställs innan ansökan kommit in kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Region Norrbotten har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in.
 • Alla nödvändiga tillstånd som är kopplade till investeringen ska vara klara innan investeringen påbörjas.
 • Stöd beviljas inte till driftskostnader.
 • Stöd beviljas inte till eget arbete.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Fördröjda utbetalningstider kan förekomma vid höga anspråk på Region Norrbottens budget.
 • Resterande finansiering ska finnas i form av eget kapital från företaget, privata investerare, bank eller andra finansiärer.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer tillämpligt kollektivavtal.
 • Offerter ska alltid bifogas enligt anvisningar i ansökan.

Kontakta oss

En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd. Om du har några frågor kring stödet så är du välkommen att kontakta någon av oss. Vi kommer gärna ut och träffar dig både före beslut och efter att investeringen eller projektidén är genomförd.

Kontakta oss