Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Mobilitetsstöd

Ansökan för Mobilitetsstöd är öppen hela året.

Ett tomt tågsäte och ett tågfönster med grönskande ängar utanför.
Foto: Daniel Frese

Insatser för mobilitet är att genom geografisk rörlighet uppmärksamma och stärka Norrbottens yrkesverksamma bild- och formkonstnärer, dansare och författare nationellt och internationellt. 

Bra att veta

Mobilitetsstöd kan sökas av

 • Bild- och formkonstnärer
  Insatsen riktar sig till Norrbottens yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare, enligt Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivares kriterier.  Som yrkesverksam kan man även räknas om man har dokumenterad professionell yrkesverksamhet som kan beskrivas utifrån en kombination av utbildningsmeriter, yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser.

  Insatsen avser medverkan i utställningar, residensskap, projektseminarium eller liknande aktiv medverkan. Om ansökan avser residensskap ska syftet med residensskapet tydligt redovisas.

  Formell, signerad inbjudan och/eller kontrakt/avtal från erkänt galleri/etablerad arrangör eller erkänd residensanordnare ska biläggas ansökan.
 • Dansare
  Insatsen riktar sig till Norrbottens yrkesverksamma dansare som avlagt högre konstnärlig examen inom dans eller har dokumenterad professionell yrkesverksamhet som kan beskrivas utifrån en kombination av utbildningsmeriter, yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser.

  Insatsen avser kostnader kopplat till erbjudet residensskap. Syftet med residensskapet ska tydligt redovisas. Formell, signerad inbjudan och/eller kontrakt/avtal från erkänd residensanordnare ska biläggas ansökan.
 • Författare
  Insatsen riktar sig till utgivna författare i Norrbotten som har dokumenterad professionell yrkesverksamhet som kan beskrivas utifrån en kombination av yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser.

  Insatsen avser aktiv medverkan på bok- och litteraturevenemang (t.ex. egen monter/del av andras monter), residensskap, författarframträdande eller liknande aktivt producerande medverkan. Om ansökan avser residensskap ska syftet med residensskapet tydligt redovisas.

  Formell, signerad inbjudan och/eller kontrakt/avtal från etablerad litterär arrangör eller erkänd residensanordnare ska biläggas ansökan.

Beviljat maxbelopp inom Sverige är 8 500 kronor.
Beviljat maxbelopp för internationell verksamhet är 15 000 kronor.

Följande förutsättningar behöver uppfyllas för att vi ska kunna handlägga din ansökan.

 • Sökande ska inneha F- eller FA-skattesedel.
 • Sökande kan erhålla stöd högst två gånger per kalenderår.
 • Stödgrundande kostnader avser resor, logi och eventuella transporter och/eller frakt av för genomförandet relevanta konstnärliga artefakter.

VI utgår från följande handlingar vid handläggning av din ansökan.

Kulturplan för Norrbotten 2023-2026
Riktlinjer för kulturstöd
Villkor för kulturstöd

Ansökan behöver vara komplett för att vi ska kunna handlägga den.
Blankett för ansökan 

 • Beslut lämnas cirka två månader efter att vi fått din ansökan.
 • Beslut kan inte fattas i efterhand vilket innebär att projektet inte får starta innan beslut tagits.
 • Efter besked om beviljat stöd ska du ansöka om utbetalning av medel.
  Blankett för rekvisition

kultur@norrbotten.se

Annika Hansson
Kulturutvecklare
Telefon: 0920-28 42 40
Telefontid: tisdag - torsdag kl.09.00-15.00
annika.hansson@norrbotten.se

Carina Rönnbäck
Kulturutvecklare
Telefon 0920-284022
Telefontid: tisdag - torsdag kl.09.00-15.00
carina.ronnback@norrbotten.se

Jennie Ignberg Eriksson
Kulturutvecklare
Telefon: 0920-28 40 21
Telefontid: tisdag - torsdag kl.09.00-15.00
jennie.ignberg-eriksson@norrbotten.se

FAQ: Vanliga frågor och svar rörande våra kulturstöd

Här kan du läsa vanliga frågor och svar rörande våra kulturstöd. Du hittar allmänna frågor, frågor om ansökningsprocessen och frågor om utbetalning och redovisning.

FAQ: Allmänna frågor

Region Norrbotten ger ekonomiska stöd i syfte att ge invånarna tillgång till ett rikt kulturliv med många kulturella uttryck. I Regional Utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och Kulturplan för Norrbotten 2023-2026 anges inriktningen på arbetet.   

Regionala utvecklingsnämnden har fastställt riktlinjer och villkor för kulturstöden. Du hittar dokumenten här:
Riktlinjer stöd kultur
Villkor kulturstöd

Ja.

Det beror på vilket stöd ni söker. Se information under respektive stödform.

Auktoriserad revisor ska anlitas om kulturstödet överstiger 500 000 kr.

FAQ: Ansök om stöd

Det är flera saker som ni behöver tänka på. Det är viktigt att ni söker för rätt form av stöd och är noggranna med ansökans innehåll. Ansökan måste inkomma i det system som vi tillhandahåller. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. Inför ansökan kan ni ta del av riktlinjer och villkor, ta hjälp av dessa frågor och svar samt se våra filmer om digital ansökan.

Nej.

Om din verksamhet har avdragsrätt för moms så ska moms ej räknas med i budgeten.  

Utgå från verksamhetens/projektets omfattning och behov, sök ett belopp som är realistiskt i sig och i förhållande till övrig finansiering.

Det beror på vilken organisationsform du har. Kontakta Skatteverket för mer information. 

Ja, inom olika stödformer. Konkurrensen om medel är dock stor och tänk på att ansökningarna eventuellt ställs mot varandra.  

Nej.

Nej.

Ja.

Ja, men norrbottniska projektägare/sökande prioriteras framför sökande från andra regioner. 

Nej.

Nej.

Nej.

Nej.

FAQ: Beslut, utbetalning och redovisning

Beslut fattas enligt regionala utvecklingsnämndens delegationsordning.

Ja, vissa förberedelser kan vara påbörjade, men stöd kan inte beviljas retroaktivt för redan genomförda projekt.

För de flesta stödformer får du beslut inom två månader efter sista ansökningsdag. Mer information hittar du under respektive stöd.

Beviljat kulturstöd betalas ut i förskott.

 Du ska redovisa senast tre månader efter avslutat projekt. Du redovisar genom det system som vi tillhandahåller.

Ni kan bli återbetalningsskyldiga. Så länge tidigare beviljat projekt inte är redovisat kommer Region Norrbotten inte att handlägga en eventuell ny ansökan om kulturstöd, vilket innebär att ansökan avslås.

Ja. Kontakta oss på kulturenheten.

Du ska kontakta Kulturenheten på Region Norrbotten. Nytt beslut kan behöva fattas baserat på projektets nya förutsättningar.

Ja. Vi kan kräva återbetalning av hela eller delar av stödet om Riktlinje stöd kultur och/eller Villkor för kulturstöd inte uppfylls. 

Annika Hansson

Kulturutvecklare

0920-28 42 40
annika.hansson@norrbotten.se

Jennie Ignberg Eriksson

Kulturutvecklare

0920-28 40 21
jennie.ignberg-eriksson@norrbotten.se

Carina Rönnbäck

Kulturutvecklare

070-587 14 91
carina.ronnback@norrbotten.se