Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Rekryteringsstöd för mångfald

Fyra personer i klassrum
Foto: Maskot Bildbyrå/Johnér Bildbyrå

Kompetensförsörjning är en av Norrbottens största utmaningar. För att stimulera en breddad rekrytering och stimulera företag att bli attraktiva, inkluderande arbetsgivare kan Region Norrbotten erbjuda företag stöd vid rekrytering av personer födda utanför Norden, som har bott i Sverige i högst 5 år och som huvudsakligen finns inskrivna på arbetsförmedlingen.

Stödet kan beviljas till små företag i Norrbotten med 2-49 anställda. Stödet ska bidra till en breddad rekrytering och ett medvetet mångfalds- och värdegrundsarbete.

Bra att veta

Stödet kan ges i samband med rekrytering av person i målgruppen personer födda utanför Norden och syftar till att underlätta breddad rekrytering samt att utveckla ett medvetet mångfalds- och värdegrundsarbete. Stödet har två obligatoriska delar, där stöd endast beviljas för en kombination av de två delarna.

 1. Den ena delen gäller merkostnader i samband med handledning av den som rekryteras. Med merkostnader avses lönekostnader som exempelvis är förknippade med att hitta nya arbetsformer där språkliga eller kulturella skillnader kan bidra till utveckling av företaget eller att skapa ökade möjligheter för den rekryterade att långsiktigt stanna i företaget. Stödet ska alltså täcka lönekostnader för handledning av den person som rekryterats som syftar till inkludering, integrering och mångfaldsarbete. Det är för handledarens lönekostnad som stöd kan beviljas och stödet ska täcka produktionsbortfallet som uppkommer vid handledningen.
 2. Den andra delen ska möjliggöra aktiviteter som är kopplade till företagets mångfalds- och värdegrundsarbete på individ-, grupp- och/eller företagsnivå. Det kan exempelvis vara att genomföra en analys av nuläge och utvecklingsbehov i företagets mångfaldsarbete samt handledarstöd. Externa tjänster utförda av extern och oberoende konsult med dokumenterad erfarenhet kan utgöra godkända kostnader. Kostnader får inte avse företagets normala drift eller ordinarie aktiviteter.

Målgruppen är små företag med 2-49 anställda som bedriver marknadsmässig verksamhet i Norrbottens län och som har ett uttalat rekryteringsbehov. Företagen ska vara livskraftiga och bedömas ha en tillväxtpotential. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

 • Stödet är behovsprövat och varje stödansökan provas individuellt. Maximalt stöd är 120 000 kronor per nyrekrytering. Maximalt två nyrekryteringar kan beviljas stöd.
 • För handledning/lönekostnader kan du få maximalt 80 000 kronor eller 80 procent av godkända kostnader per nyrekrytering.
 • För externa tjänster kan du få maximalt 40 000 kronor eller 80 procent av godkända kostnader per nyrekrytering.

 • Företag som är verksamma inom livsmedelsförädling av fisk.
 • Förstudier och investeringar kopplade till primärproduktion.
 • Företag med färre än 2 eller fler än 49 anställda.

Stödet är ett försumbart stöd. Du som söker ska själv ha kontroll på att sökta stöd via Länsstyrelsen/Region Norrbotten och andra organisationer, samt nedsättningar i arbetsgivaravgifter som räknas till försumbart stöd, tillsammans inte övergår 1,8 miljoner kronor under en treårsperiod.

 • Stöd kan beviljas vid rekrytering av personer födda utanför Norden, som har bott i Sverige i högst 5 år och som huvudsakligen finns inskrivna på arbetsförmedlingen. Under 2023 beviljar vi undantag för personer från Ukraina gällande kravet på att vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.
 • Anställningsformen för den som rekryteras kan vara provanställning, visstidsanställning eller tillsvidareanställning.  
 • Anställningsavtal med kollektivavtal eller motsvarande villkor ska vara upprättat.
 • Företaget ska kunna avvara en handledare för att introducera och stärka den anställde i företaget.
 • Ett företag kan välja att ta in mer än en person, dock kan max 2 personer bli aktuella för stödet, oavsett hur många som anställs.  
 • Varje person kan endast vara aktuell för anställning med handledarstöd 1 gång. Samma person kan alltså inte anställas av 2 olika företag med detta stöd. 
 • Vid stöd för externa tjänster ska tjänsterna vara utförda av extern och oberoende konsult med dokumenterad erfarenhet för att kunna utgöra godkända kostnader.
 • Offerter ska alltid bifogas enligt anvisningar i ansökan.
 • Kostnader får inte avse företagets normala drift eller ordinarie aktiviteter.
 • Insatserna inom ramen för stödet kan pågå maximalt 6 månader.
 • Insatserna kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Region Norrbotten.
 • Om stödet beviljas betalas det ut efter redovisning av kostnader och aktiviteter.

Du ansöker digitalt via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan

Obligatoriska bilagor vid ansökan (observera att insatserna kan pågå i maximalt 6 månader):

 1. Ansökningsbilaga till stöd vid rekrytering av personer födda utanför Norden
 2. Utdrag ur folkbokföringen för den/de nyanställda.
 3. Underlag som visar att den nyanställda är inskriven på arbetsförmedlingen (under 2023 undantag för personer från Ukraina).
 4. För konsulttjänster - Två jämförande offerter (extern och oberoende konsult med dokumenterad erfarenhet).
 5. Underlag för beräkning av lönekostnader eget arbete
 6. Anställningsavtal för handledare och nyanställd.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och utbetalningar

Vid beredning, föredragning och beslut av ansökningar om regionala företagsstöd görs en sammanvägd bedömning med avstamp i fyra urvalskriterier som alla genomsyras av hållbarhet och tar sin utgångspunkt i en hållbar regional utveckling.

Förordningar

Kopplat till regionala företagsstöd finns förordningar som sätter ramen för stödens legala utrymme. De nationella förordningarna är centrala vid beredning av ärenden som rör regionala företagsstöd.

Genom båda dessa förordningar får stöd, i mån av tillgång på medel lämnas i syfte att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i företag och därmed en hållbar regional tillväxt.

Regionala företagsstöd får endast lämnas till verksamheter som bedöms kunna uppnå lönsamhet och varaktig sysselsättning samt verkar på marknadsmässiga villkor och kan beviljas framförallt till små och medelstora företag (SME), i enlighet med EU:s definition av SME.

Styrdokument

Det andra urvalskriteriet är en bedömning om stöden faller inom ramen för gällande styrdokument Även beslut om stödnivåer och områdesavgränsningar är styrande. Den övergripande strategin är Regional utvecklingsstrategi i Norrbotten 2030 där fyra prioriterade insatsområden pekas ut. Regionala företagsstöd faller framför allt inom det prioriterade området smarta, hållbara innovationer och entreprenörskap. Koppling till flera insatsområden kan vara prioritetshöjande.

Prioriterade insatsområden är:

 • Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer
 • Hållbara transporter och tillgänglighet
 • Flexibel och väl fungerande kompetensförsörjning
 • Smarta, håll-bara innovationer och entreprenörskap.

I bedömningen ska även Smart specialiseringsstrategi Norrbotten samt andra regionala planer, program och strategier tas i beaktande.

Syfte, effekter och sammanhang

Det tredje urvalskriteriet handlar om att bedöma investeringens syfte sammanhang och effekter och om den bidrar till en hållbar utveckling.

I ansökan ligger framför allt fokus på vilket behov företaget ser. Det är företagets ansvar att beskriva vilka utmaningar och behov företaget står inför samt vilka investeringar och insatser som behöver göras. Det är också företagets ansvar att beskriva vilka effekter insatserna/investeringen förväntas ge på kort och lång sikt.

Regionens beslutsutrymme

Det fjärde urvalskriteriet är en bedömning av om regionens beslutsutrymme är sådant att insatsen/investeringen kan beviljas. Om det bedöms att medel inte kan beviljas eller att det finns andra finansieringskällor som är mer relevanta avslås ärendet.

Ansökan om utbetalning görs via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan
Du måste logga in på samma sätt som när du gjorde ansökan.

Läs mer om Ansökan om stöd och utbetalning

Anita Johansson

Strateg, företagsstöd

0920-711 52
anita.k.johansson@norrbotten.se

Elisabeth Johansson Englund

Strateg, företagsstöd

0920-711 60
elisabet.johansson-englund@norrbotten.se

Per-Anders Karlsson

Strateg, företagsstöd

0920-711 62
per-anders.karlsson@norrbotten.se

Tobias Khan

Strateg, företagsstöd

076-141 87 44
tobias.khan@norrbotten.se