Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Ansökan om verksamhetsbidrag

Region Norrbotten beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal organisationer. Syftet med bidraget är att ge länsövergripande organisationer med kontinuerlig verksamhet i Norrbotten ett bidrag som del av ordinarie verksamhet.

Ansökan om verksamhetsbidrag 2022

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2022 har stängt.

Styrande förutsättningar

Styrande förutsättningar för kulturenhetens verksamhetsbidrag är Kulturplan för Norrbotten 2018–2022 samt de nationella kulturpolitiska målen, Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030, Norrbottens Folkhälsostrategi 2018-2026, Riktlinje gällande kulturstöd (beslutat i Regionala utvecklingsnämnden, 2019-01-22 §11) samt Villkor för kulturenhetens verksamhetsbidrag (beslutat i Regionala utvecklingsnämnden, 2019-09-30).

Villkor för kulturenhetens verksamhetsbidrag

Breddat deltagande
Breddat deltagande avser att verksamheten ska komma breda grupper av invånare till del. Detta utifrån aspekter som till exempel socioekonomiska och geografiska förhållanden samt diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Frågan utgår från ett publik-/besökare-/användarperspektiv.

Generella villkor för kulturenhetens verksamhetsbidrag

 • Beviljade verksamhetsbidrag ska genomföras enligt det allmänna eller specifika uppdrag som åtföljs beslutet.
 • Verksamhetsbidrag beviljas endast till religiöst och politiskt obundna organisationer/verksamheter.
 • Verksamhetsbidrag beviljas endast till verksamheter som bedrivs utifrån demokratisk värdegrund. [1]
 • Verksamhetsbidrag beviljas endast till drog- och alkoholfria verksamheter i linje med Region Norrbottens Folkhälsopolitiska strategi för Norrbotten.
 • Organisationen ska ha kontinuerlig verksamhet i flera kommuner i Norrbotten.
 • Organisationen ska vara registrerad och inneha organisationsnummer, vara organiserad med fungerande styrelse och ha eget plus- eller bankgiro.
 • Organisationen ska ha stadgar med inriktning på någon form av kultur- och/eller fritidsverksamhet eller komplettera Region Norrbottens hälso- och sjukvårdsverksamhet.
 • Verksamhetsbidrag som inte har rekvirerats (helt eller delvis), senast den 31 augusti året efter beslut betalas inte ut.
 • Om verksamhetsbidraget överstiger 500 000 kronor ska auktoriserad revisor anlitas.
 • Vid organisations- och/eller verksamhetsförändringar ska Region Norrbotten meddelas.
 • Ansökan och redovisning görs i det system som Region Norrbotten har för ändamålet enligt anvisningar på utvecklanorrbotten.se/kultur/kulturbidrag
 • Vid all marknadsföring ska det, genom löptext och/eller Region Norrbottens logotype, framgå att verksamheten fått ekonomiskt stöd från Region Norrbotten.

Om inte de generella och specifika (beskrivs nedan) villkoren uppfylls, eller om det vid uppföljning mot lämnade redovisningar visar sig att organisationen inte arbetat i enlighet med Region Norrbottens uppdrag kan återbetalning av hela eller delar av verksamhetsbidraget krävas.

Specifika villkor för olika stödformer

Verksamhetsbidrag för kulturområdet

Syftet med verksamhetsbidrag för kulturområdet är att förstärka den kulturella infrastrukturen och bidra till ett rikt kulturliv i hela Norrbotten med Norrbottens kulturorganisationer som centrala aktörer.

 • Verksamheten ska genomföras i enlighet med Riktlinje gällande kulturstöd.
 • Verksamheten ska svara mot kulturplanen och dess utvecklingsinsatser.
 • Verksamheten bör engagera Norrbottens professionella kulturskapare.
 • Verksamhet för och med målgruppen barn och unga samt nationella minoriteter och urfolk prioriteras särskilt.
 • Organisationen ska ha kulturverksamhet i flera norrbottniska kommuner, attrahera länet i stort eller skapa nationell och/eller internationell attraktionskraft.
 • Kulturinstitutioner, organisationer inom kulturområdet och kulturfrämjande föreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag.  

Verksamhetsbidrag för fritidsområdet

Syftet med verksamhetsbidrag för fritidsområdet är att bidra till en rik och meningsfull fritid i hela Norrbotten med Norrbottens fritidsorganisationer som centrala aktörer.

 • Verksamheten ska svara mot Norrbottens regionala utvecklingsstrategi.
 • Distriktsorganisationer inom fritidsområdet kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Verksamhetsbidrag för hälso- och sjukvårdskompletterande området

Syftet med verksamhetsbidrag för hälso- och sjukvårdskompletterande området är att bidra till det förebyggande hälsoarbetet i hela Norrbotten med Norrbottens hälso- och sjukvårdskompletterande organisationer som centrala aktörer.

 • Verksamheten ska svara mot Norrbottens folkhälsostrategi.
 • Verksamheten ska utgöra ett komplement till vård, omsorg och rehabilitering samt verka i förebyggande och hälsofrämjande syfte.
 • Verksamhet med fokus att överbrygga hälsoklyftor och uppnå en mer jämlik hälsa prioriteras särskilt.
 • Distriktsorganisationer inom hälso- och sjukvårdskompletterande området kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Verksamhetsbidrag för pensionärsorganisationer

Syftet med verksamhetsbidrag för pensionärsorganisationer är att bidra till en meningsfull fritid och med ett rikt kulturutbud för Norrbottens seniorer med Norrbottens pensionärsorganisationer som centrala aktörer.

 • Verksamheten ska svara mot kulturplanen och dess utvecklingsinsatser samt Norrbottens folkhälsostrategi.
 • Verksamhetsbidragets storlek avgörs enligt fördelningsnyckel kopplat till medlemsantal.
 • Pensionärsorganisationer med färre än 1000 medlemmar beviljas ej verksamhetsbidrag.
 • Distriktspensionärsorganisationer kan ansöka om verksamhetsbidrag.

[1] En organisation vars verksamhet motverkar eller strider mot samhällets grundläggande värderingar om alla människors lika värde, den enskilda människans frihet och värdighet, jämställdhet mellan könen eller principerna om det demokratiska styrelseskicket, ska inte finansieras med offentliga medel.

Beslut

Beslut om verksamhetsbidrag fattas av regionala utvecklingsnämnden utifrån styrande förutsättningar. Meddelande om beslut publiceras på Region Norrbottens webbplats och skickas till den e-post som angivits i ansökan under januari 2022.

Då beslut om kulturenhetens verksamhetsbidrag är ett politiskt beslut som inte vilar på någon lagstadgad rättighet kan inte beslutet överklagas.

Kontakt

E-post: verksamhetsbidrag@norrbotten.se

Sofia Mörtlund
Strateg nationella minoriteter och urfolk
Telefon: 0920-28 40 07
Mobil: 072-243 24 25
E-post: sofia.mortlund@norrbotten.se

Jennie Ignberg Eriksson
Handläggare, kultur
Telefon: 0920-28 40 21
E-post: jennie.ignberg-eriksson@norrbotten.se 

Annika Hansson
Handläggare, kultur
Telefon: 0920-28 42 40
E-post: annika.hansson@norrbotten.se