Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Beviljat verksamhetsbidrag (2022)

Region Norrbotten beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal organisationer. Syftet med bidraget är att ge länsövergripande organisationer med kontinuerlig verksamhet i Norrbotten ett bidrag som del av ordinarie verksamhet.

Beslut

Beslut om verksamhetsbidrag fattas av regionala utvecklingsnämnden utifrån styrande förutsättningar. Meddelande om beslut publiceras på Region Norrbottens webbplats och skickas till den e-post som angivits i ansökan under januari 2022.

Då beslut om kulturenhetens verksamhetsbidrag är ett politisk beslut som inte vilar på någon lagstadgad rättighet kan inte beslutet överklagas.

Beslut i Regionala utvecklingsnämnden 2021-12-07

§ 120 Vidarefördelning av stöd till Kultur 2022

§ 121 Vidarefördelning av stöd till Folkbildning 2022

§ 122 Vidarefördelning av stöd till Fritidsorganisationer 2022

§ 123 Vidarefördelning av stöd till Pensionärsorganisationer 2022

§ 124 Vidarefördelning av Hälso- och sjukvårdskompletterande verksamhet 2022

Uppdrag

Alla organisationer som beviljas verksamhetsbidrag från Region Norrbotten styrs av ett uppdrag. Uppdragen granskas och revideras årligen/eller genom annan överenskommelse. För några organisationer kan uppdraget vara allmänt och för andra mer specifikt kopplat till en eller flera utvecklingsfrågor. Oavsett utformning skickas uppdraget tillsammans med beslut till den e-post som angivits i ansökan. Uppdraget signeras av organisationens ordförande/verksamhetsledare och skickas åter till Region Norrbotten.

Villkor

Villkor för kulturenhetens verksamhetsbidrag

Fakturering

Alla organisationer som beviljats verksamhetsbidrag fakturerar Region Norrbotten enligt beslut. Läs all information nedan och öppna dokumentet Faktureringsunderlag 2022 för att få komplett underlag för fakturering.

Fakturan skickas till Region Norrbottens postadress (vi tar ej emot fakturor via e-post):

Region Norrbotten
Box 4
961 21 BODEN

Märk fakturan med "Verksamhetsbidrag 2022" och ert referensnummer!

Referensnumret finns i dokumentet Faktureringsunderlag 2022 nedan där du även ser vem som är er kontaktperson och hur ofta/när ni kan fakturera*. Verksamhetsbidraget måste faktureras helt eller delvis före den 31 augusti varje beviljandeår. Fakturorna betalas inom 30 dagar.

Faktureringsunderlag 2022

* Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag under 250 000 kr fakturerar hela beloppet vid ett tillfälle. 
* Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag mellan 250 000 – 500 000 kr fakturerar halva beloppet vid två tillfällen per år, tidigast den; 15 februari och 15 augusti.
* Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag över 500 000 kr fakturerar en fjärdedel av beloppet fyra tillfällen per år, tidigast den; 15 januari, 15 april, 15 juli och 15 september.

Uppföljning

Alla organisationer som beviljas verksamhetsbidrag från Region Norrbotten följs upp, där ansökan, bilagor till ansökan, uppdraget och dess bilagor gås genom.

Det är därför viktigt att den sökande inkommer med komplett ansökan inklusive samtliga efterfrågade bilagor och handlingar, exempelvis verksamhetsberättelse, årsbokslut och Handlingsplan mot kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier. Antal aktiviteter samt statistik gällande medlemmar/deltagare/publik fördelat åldersintervallen barn och unga (0-18 år) samt vuxna efterfrågas även i uppföljning.

Om ny ansökan om verksamhetsbidrag uteblir ska redovisning lämnas in separat senast tre månader efter genomfört verksamhetsår.

Om det vid uppföljning framkommer att uppdraget ovan inklusive dess generella och för området specifika villkor inte uppfyllts kan hela eller delar av verksamhetsbidraget återkrävas. 

Kontakt

E-post: kultur@norrbotten.se
Telefon (vxl): 0920-28 40 00
Fråga efter er kontaktperson