Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

”Tiny Villages” som svar på bostadsbristen – ett av många projekt som får EU-medel

Kan byar av ”Tiny Homes” attrahera unga vuxna, sugna på några år av naturupplevelser och äventyr i Norrbotten? Och kan det vara en del av lösningen på Norrbottens bostadsbrist? Tiny Villages är ett av många projekt i vårt län som i förra veckan beviljades EU-medel. Region Norrbotten medfinansierar flera av projekten.

Illustration av en samling hus på en bergssluttning
Visionsbild av en Tiny Village.

Över 150 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+) går till 32 projekt i Norrbotten. Det är projekt som ska bidra till ett smartare, grönare och mer sammanlänkat Europa och en mer inkluderande arbetsmarknad.

Tiny Villages kan beskrivas som byar av specialdesignade mini-villor med några gemensamhetsbyggnader. Husen ska vara lätta att placera på icke-permanent mark, gärna nära naturen. Projektet ska sammanföra privata markägare, småhusbyggare och infrastrukturleverantörer. Det får stöd av ERUF.

 Det här är ett spännande projekt som kan bidra till länets attraktivitet och möta behoven av arbetskraft och bostäder. Det är en ny boendeform som särskilt tilltalar unga människor, och som skulle kunna gå relativt fort att få på plats jämfört med att bygga hyreshus, säger regionrådet Anders Öberg (S), ledamot av strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland som fattat beslut om ERUF- och ESF+-projekten.


Byar av Tiny Villages kan locka unga till ett äventyr i Norrbotten och bidra till att ge nyinflyttade ett socialt sammanhang.

Fler studenter ska stanna i länet

Ett annat ERUF-projekt är C4SS - Competence for smart specialization. Det handlar om att få fler studenter vid Luleå tekniska universitet att stanna i länet efter examen. Projektet ska stärka samverkan mellan universitetsstudenter och näringsliv och på så sätt få fler att arbeta i regionen efter avslutad examen.

 Vi har idag en alarmerande kompetensbrist som utgör ett stort hinder för tillväxt. Samtidigt finns det på LTU studenter med exakt den kompetens vi behöver. Vi behöver skapa starkare band mellan studenterna och länet utanför campus, säger Helena Ölund (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Fler projekt som rör utveckling av kulturella och kreativa branscher får ta del av EU-medlen. Ett av dem är North Creative Nodes, som har som mål är att stärka tillväxten och den hållbara utvecklingen inom dessa branscher.

Till ERUF-projekten hör också fyra förstudier om att utveckla Kalix hamn med en ny kaj. Den nya planerade kajen skulle fördubbla hamnens kapacitet. Det behövs för att möta näringslivets behov av ökade sjötransporter.

Kulturskolelärare till små kommuner

Från ESF+ går det medel till två projekt som syftar till att hjälpa unga i utanförskap till studier eller arbete. Ett tredje projekt, NOVA K, syftar till att avhjälpa bristen på kulturskolelärare. Projektet ska utveckla former för gemensamma anställningar av lärare till kulturskolorna. Målet är att göra det möjligt även för unga i mindre inlandskommuner att ta del av kulturskolan.

Dessutom har ett antal projekt med parter i Norrbotten beviljats EU-medel via Interreg Aurora. Fonden delar ut medel till en rad projekt som syftar till stärkta samarbeten mellan de nordliga delarna av Norge, Sverige och Finland.


Håvfisket i Torne älv är ett kulturarv som också skapar lokal tillväxt.

Ett av dem är projektet Torne Valley Dipnet syftar till att bevara det hundratals år gamla kulturarvet med håvfiske för kommande generationer. Det kan i sin tur bidra till att hålla landsbygden i Tornedalen, på båda sidor om gränsen, livskraftig.

 Håvfisketraditionen är ett internationellt känt kulturarv. Att säkra det för framtiden är också att stärka den hållbara turismen, särskilt kulturarvsturismen, säger Helena Ölund.

Beslutet om vilka ERUF- och ESF+-projekt som prioriteras togs av strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland. Besluten om Interreg Aurora togs av en styrkommitté i norska Bodö.

FAKTA: Det här är strukturfondsparterskapen

Strukturfondspartnerskapen ska underlätta för gemensamma prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik.

Partnerskapet prioriterar bland ansökningar till det europeiska regionala utvecklingsfondsprogrammet och det europeiska socialfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län.

Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet fattar de formella besluten för varje projekt.

Kontakt

Helena Ölund (S)
Regionala utvecklingsnämndens ordförande
Tel: 070-3286148
helena.olund@norrbotten.se

Monica Lejon
Enhetschef Näringsliv och samhälle
Tel: 070-387 37 52
monica.lejon@norrbotten.se

Dokument

Beslut ERUF (pdf)
Beslut ESF+ (pdf)
Beslut Interreg Aurora (pdf)
Ytterligare projekt som beviljats EU-medel via Interreg Aurora (extern länk)