Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Har du en idé som kan göra länet ännu mer attraktivt och trivsamt?


Foto: Mats Engfors.

Vi söker er som har en idé som möjliggör trivsamma och attraktiva samhällen i Norrbotten, för dem som redan bor här och för dem som vill flytta hit.
Nu finns det möjlighet att söka projektstöd för er idé.

Vem kan söka?

 • Kommuner och civila samhället i Norrbotten. Projektet ska bestå av minst två parter som till exempel en kommun och en organisation eller förening. Region Norrbotten efterfrågar särskilt projekt som genomförs i samverkan mellan olika sektorer, exempelvis en kommun och en förening.
 • Enskilda företag kan bara ansöka om projektstöd om aktiviteterna vänder sig till andra än företaget självt.

Region Norrbotten efterfrågar en spridning av projektinsatser i länet riktad mot olika målgrupper.

Till vad kan man söka?

Projekten ska genomföra aktiviteter som utvecklar och stärker platser i Norrbotten för att skapa trivsamma och levande samhällen.

Projekten kan till exempel innefatta:

 • Aktiviteter som utvecklar nya arbetssätt och samarbeten mellan offentlig sektor, det civila samhället och näringsliv.
 • Aktiviteter som skapar förutsättningar för det civila samhället att utvecklas i hela länet. Det kan exempelvis vara aktiviteter som syftar till att nå och inkludera fler målgrupper i civilsamhället.

Projekten ska tydligt beskriva hur de bidrar till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt stärker regionens hållbara utveckling.

Projekten ska ha en tydlig början och ett tydligt slut, men även en långsiktig tanke som ska beskrivas i ansökan. Alla projekt ska planera för minst en aktivitet och budgetera kostnader för att under projekttiden titta på hur insatser kan leva vidare efter att projektet avslutats. Det kan exempelvis handla om att hitta en långsiktig finansiering eller föreslå hur projektets slutsatser och aktiviteter kan användas i ordinarie verksamhet.

Projektet ska ligga i linje med Norrbottens prioriterade utvecklingsområde Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer. Det ska bidra till uppfyllandet av effektmålet en livskraftig region i Norrbottens Regionala utvecklingsstrategi.

Till vad kan man inte söka?

 • Fysiska investeringar i lokaler eller liknande
 • Olika typer av verksamhetsbidrag eller föreningsstöd
 • Redan genomförda eller påbörjade projekt eller insatser

Hur mycket kan projektet få i stöd?

Projekten kan få maximalt 80 procent i stöd av faktiska kostnader. Ni kan söka minst 200 000 kronor och maximalt 800 000 kronor i stöd från Region Norrbotten. Medfinansiering med minst 20 procent via andra offentliga eller privata medel krävs utöver Region Norrbottens finansiering. Medfinansieringen kan var i form av kontanta medel eller tid.

Ansök senast

Steg 1: 2024-05-01–2024-05-31

 • Fyll i blanketten Tidig projektidé och skicka in den till Region Norrbotten via länken längst ner i ansökan.
 • Ni behöver inte kontakta oss utan vi kontaktar er när vi fått in er tidiga projektidé och ger en återkoppling om er idé är i linje med utlysningens inriktning.

Steg 2: 2024-08-01–2024-09-15

 • De projekt som av Region Norrbotten uppmanas lämna in en ansökan ska göra det via www.minansökan.se. Välj Region Norrbotten, Regionalt projekt.
 • Projektnamnet ska heta: Attraktiva livsmiljöer – xxx (ert projektnamn)
 • Projektet kan pågå maximalt under 2 år.
 • Projekten kan starta före Region Norrbotten fattat beslut om eventuell finansiering men då sker det på egen risk, det vill säga om projektet inte beviljas medel får det inte stöd för uppkomna kostnader. Projektet kan däremot inte starta före ansökan kommit in till Region Norrbotten.
 • Kostnader som Region Norrbotten kan bevilja stöd för framgår i Allmänna villkor och stödberättigande kostnader

Bedömningsgrunder

Här kan du läsa mer om hur en ansökan bedöms

Då detta är en särskild utlysning gäller det som står i denna utlysningstext angående när det är möjligt att ansöka samt hur stort stöd ett projekt kan få.

Region Norrbotten planerar att bjuda in de projekt som beviljas medel till erfarenhetsträffar för att skapa ett lärande mellan projekten.

Vill du veta mer?

Vid frågor kontakta utvecklanorrbotten@norrbotten.se