Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

North Sweden Green Deal

Projektet North Sweden Green Deal ska skapa engagemang och pröva nya vägar för att bygga framtidens hållbara Norrbotten. På både regional och lokal nivå ska projektet bygga kapacitet för att hantera samhällsomvandlingen.

Två människor håller varandra i händerna och sträcker upp dem mot stjärnhimlen och norrskenet.
Foto: Fredrik Broman

Europeiska regionala utvecklingsfondens logotyp

Projektmål och syfte

Projektet syftar till att vi på bästa sätt ska möta den samhällsomvandling som Norrbotten står inför. North Sweden Green Deal ska bidra till hållbara samhällen, utifrån målen i Agenda 2030.

Projektet fokuserar på att stärka kapaciteten hos Region Norrbotten, Region Västerbotten samt de involverade kommunerna. Det ska i sin tur förbättra näringslivets förutsättningar. Tillsammans ska vi utveckla sätt att hantera de utmaningar som nyindustrialiseringen medför.

Bakgrund

Norra Sverige befinner sig i världens blickfång. De stora investeringar som nu genomförs innebär en omställning som saknar historisk motsvarighet.

Omställningen drivs av företag som siktar på att vara världsledande i det klimatneutrala skiftet. Ska det lyckas krävs en kraftigt ökad tillgång till arbetskraft. Om den arbetskraften ska bo, leva och låta sina barn växa upp här måste hela samhället utvecklas. Det påverkar hela arbetsmarknaden, behoven av samhällsservice, utbud av fritidsaktiviteter och kultur, behoven av nya bostäder, efterfrågan på utbildning, utbyggnad av infrastruktur och energisystem och mycket annat.

Många kommuner i norr har länge kämpat med krympande befolkning, minskade skatteintäkter och neddragen samhällsservice. Nu måste de ställa om för en helt ny tid – och det är dessutom bråttom.

Det här är för stort för någon enskild aktör att klara av på egen hand. Vi behöver samarbeta på en helt annan nivå än förut. Alla måste bidra till att skapa den framtid som finns inom räckhåll.

Vilka är våra samverkanspartner?

Det drivs av Region Norrbotten och Region Västerbotten. Samverkanspartner för Norrbotten är:

  • Norrbottens Kommuner
  • Luleå tekniska universitet
  • Länsstyrelsen Norrbotten
  • Swedish Lapland Visitors Board
  • Kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå och Piteå

Vilka berörs?

Region Norrbottens uppdrag är att utveckla hela länet, inte bara delar av det. Projektet utgår från perspektivet att samhällsomvandlingen bara kan bli framgångsrik om hela länet och hela samhället är med. Samtliga 14 kommuner erbjuds att ta del av kunskaper, erfarenheter och idéer och även bidra med sina.

Dessutom har näringslivet, civilsamhället, utbildningsaktörer, myndigheter, politiker och vanliga medborgare i Norrbotten viktiga roller att spela i den omställning vi är mitt uppe i. En del representanter medverkar aktivt i projektet, andra kommer att beröras på andra sätt.

Hur bedrivs arbetet?

Norrbottens del av projektet drivs genom fyra arbetspaket:

  • Attraktion – marknadsföring och mottagarkapacitet
  • Kompetensförsörjning – utbud och matchning
  • Fysisk planering – mobilisering och kapacitet 
  • Energi – system och kapacitet

Attraktion

Syftet med arbetspaketet Attraktion är att stärka kommunernas förmåga att locka till sig nya invånare och på bästa sätt förvalta intresset. Målet är att varje kommun ska ha en väl fungerande mottagarkapacitet. Det omfattar marknadsföring och mottagande av förfrågningar.

Arbetet utgår från varje kommuns unika behov och önskemål. Profilering och positionering är viktigt. Vem passar den här platsen för, vilket slags liv kan man leva här? Vad är det för profil på näringslivet och kulturlivet? Hur är naturen - fjäll, kust eller skog? När allt detta är på plats, finns en möjlighet att med hjälp av avancerad AI få kontakt med personer som är intresserade av vår del av världen.

Samverkanspartner: Swedish Lapland Visitors Board.

Arbetspaketet innehåller även en del som anknyter till fysisk planering och arbetet med attraktiva livsmiljöer.

Kompetensförsörjning

Norrbotten har redan idag brist på arbetskraft inom nästan alla branscher. Industrisatsningarna innebär en kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft, även inom välfärden och tjänstesektorn.

I detta arbetspaket utforskas nya modeller för kompetensförsörjning, utbildning och validering. Hur kan arbetsmöjligheter synliggöras för regionens studenter? Hur kan kommunala lärcentrum utvecklas till bredare mötesplatser? Hur kan validering lyftas som verktyg för förbättrad matchning och integration på arbetsmarknaden?

Det handlar om att locka nya invånare med efterfrågad kompetens till Norrbotten. Det handlar om att arbeta mer offensivt med att ta vara på invandrares potential. Det handlar om att visa länets unga vilka spännande framtidsmöjligheter som finns här. Det handlar också om att få fler studenter att tidigt få en förankring i länet och vilja stanna här efter sin utbildning.

Region Norrbotten har dessutom samlat aktörer inom utbildning och inom olika branscher i ett regionalt kompetensråd. I rådet diskuteras utmaningar och möjligheter inom kompetensförsörjningen.

Samverkanspartner: LTU, Norrbottens kommuner, Länsstyrelsen Norrbotten.

Fysisk planering

Stora nyetableringar och ökad efterfrågan på boenden ställer stora krav på fysisk planering. Arbetspaketet syftar till att bygga upp kommunernas kapacitet för att hantera det intensiva planarbete som krävs för att få etableringar på plats. I det ingår också bostäder, skolor, idrottshallar, kulturhus, fibernät och vägar. Arbetet berör frågor som hur marken används på bästa sätt och hur man bygger attraktiva samhällen.

Inom arbetspaketet utbyter parterna erfarenheter, diskuterar utmaningar och förslag till metoder tillsammans.

Samverkanspartner: Kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå och Piteå samt Länsstyrelsen.

Energi

Arbetspaketet ska bygga kapacitet för att nyttja länets energisystem optimalt. Den omställning som länet står inför bygger till stor del på ett förändrat energisystem vad gäller produktion, lagring, distribution och användning. För att öka effektiviteten är det också viktigt att vi hittar metoder och modeller för att tillvarata restenergier genom cirkulära flöden och en ökad industriell symbios. Vi behöver hjälpas åt för att bygga det nya på ett sätt som blir hållbart.

Samverkanspartner: Kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå och Piteå samt Länsstyrelsen.

Vem finansierar projektet?

Projektets totalbudget är 112 500 000 kr (60 000 000 kr för Norrbotten och 52 500 000 kr för Västerbotten) och finansieras med 50 % från Regionalfonden för Övre Norrland (ERUF-medel) och med 50 % från de båda Regionerna samt Skellefteå kommun. Aktiviteter med finansiering från projektet ska vara genomförda senast augusti 2023.

Sara Stylbäck Vesa

Verksamhetsstrateg

0920-28 41 06
sara.stylback-vesa@norrbotten.se

Stina Almkvist

Strateg talangattraktion och kulturella och kreativa branscher, projektstöd

072-726 66 50
stina.almkvist@norrbotten.se

Ylva Sardén

Strateg, projektledare North Sweden Green Deal, Fysisk planering och energisystem

0920-28 44 78
ylva.sarden@norrbotten.se