Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Nätverk och samarbeten

Region Norrbotten samverkar med Trafikverket, andra myndigheter, kommuner, organisationer och näringslivet i den långsiktiga nationella och regionala planeringen av vägar, järnvägar, flyg och sjöfart.

Region Norrbotten arbetar för en stärkt och modern infrastruktur, både inom och utom länet. Närhet till nationella och internationella marknader är nödvändigt för länets utveckling och tillväxt. Där ett aktivt utbyte med omvärlden underlättas av ständigt förbättrade kommunikationer.

Norrbotten är ett av Sveriges viktigaste exportlän och ett ledande besökslän. Därför behöver transportbehoven av såväl gods- som persontransporter tillgodoses.

Samordning av infrastruktur- och trafikeringsåtgärder med våra grannlän har också stor betydelse för att uppnå regionförstoring. Något som innebär att invånarnas möjligheter att arbeta och studera i ett större geografiskt område utökas, då kommunikationerna i området byggs ut.

Storregional samverkan får allt större betydelse för att uppnå viktiga gemensamma infrastruktursatsningar i Sverige, bland annat genom samarbetet Botniska korridoren och Norrbotniabanan.

Vi jobbar med transportfrågor i bland annat följande samarbetsgrupper och nätverk: