Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Lättläst om Regionbiblioteket på olika språk

Norrbotten är ett län med många språk. Svenska är huvudspråket. Vi har fem nationella minoritetsspråk i Sverige. Det är urfolkets språk samiska, meänkieli med dess varieteter, finska, romani chib och jiddisch.

Regionbiblioteket hjälper folkbiblioteken i kommunerna.

Regionbibliotek Norrbotten utvecklar biblioteken i länet tillsammans med dem.

Projekt som rör alla bibliotek i Norrbotten leds ofta av Regionbiblioteket.

Vi vill att biblioteken i Norrbotten ska vara en självklar och naturlig del av alla människors liv och vardag. På biblioteken ska alla människor kunna uppleva saker.

Vi på Regionbiblioteket arbetar för att böcker och filmer och annat som finns på biblioteken ska vara aktuella, ha hög kvalitet och att alla besökare ska hitta något som intresserar just dem.

Bibblo.se 

Bibblo.se är en webbplats.

På Bibblo.se når du alla biblioteken i Norrbotten när som helst på dygnet. Med ditt bibliotekskort och lösenord kan du förlänga lånetiden på en bok som du lånat eller reservera en ny bok. Du kan också lyssna på ljudböcker och läsa e-böcker på din dator, läsplatta eller mobil.

Även om du inte har ett lånekort kan du hitta spännande saker på Bibblo.se. Du kan få tips om böcker, filmer och musik.

Det är bra att kunna sköta sina biblioteksärenden på internet.

På Regionbibliotek Norrbotten arbetar Maria Öman. Hon kan svara på fler frågor om Bibblo.se.
Marias e-post är maria.e.oman@norrbotten.se  

Polarbibblo

Polarbibblo är en webbplats för barn.

Webbplatsen startade 1997 av Regionbibliotek Norrbotten. På Polarbibblo kan barnen vara aktiva, rita och skriva vad de tycker och tänker.

Barnen kan rita teckningar och skriva egna sagor. Det barnen skapar och skickar in till oss kan du läsa på webben.

Personal från biblioteken i Norrbotten läser barnens sagor. Innan vi visar upp det barnen skapat pratar vi ofta med barnet.

Vi vill att barn ska läsa och skriva mera. När vi visar upp vad de kan blir många glada.

Alla barn som skickar in sina egna sagor har chans att vinna en bok. Vi lottar ut böcker varje månad.

Barnboksveckorna är en annan roligt aktivitet som vi genomför varje år. 

Norrbottensförfattare.se

Norrbottensförfattare.se är en webbplats.

Här presenteras författare från Norrbotten och deras böcker. Du kan läsa kortare texter från böcker som vi valt ut. Vi berättar också lite roliga saker om författarna.

Med Norrbottensförfattare menar vi författare som är födda och har vuxit upp i Norrbottens län, författare som bor eller har bott här en tid. De behöver inte skriva om Norrbotten.

Den här samlingen av författare från Norrbotten startade vi år 2005. Varje år blir samlingen större.

På Regionbibliotek Norrbotten arbetar Maria Öman. Hon kan svara på fler frågor om Norrbottensförfattare.
Marias e-post är maria.e.oman@norrbotten.se  

Biblioteken i Norrbotten

Biblioteken i Norrbotten har tillsammans skapat ett gemensamt datasystem. På så sätt fick norrbottningarna fler böcker, fler ljudböcker och annat som biblioteken erbjuder. Det gjorde vi år 2013 i projektet "Ett bibliotek 2013".

Du kan låna böcker på ett bibliotek och om du vill kan du lämna tillbaka på ett annat bibliotek i Norrbotten.

In collaboration and partnership with municipal public libraries, we at the County Library design and improve professional services, communication methods and online resources. We are the hub and coordinator of the various projects, programmes and networks.

The County Library is seeking to ensure the professional development of its library service through cooperation and interaction with the public libraries. We are at the heart of ongoing projects, collaborations and networks which we bring together. We provide a supportive and advisory role for the library staff in the county, and coordinate work meetings and further training. 

The vision of interlibrary collaboration in the county:
The Libraries in Norrbotten are an integral and natural part of people’s lives and everyday activities. In this way we are helping to make Norrbotten a more enriching place to live in.

The County Library is also seeking to ensure that the range of literature, media and services made available to Norrbotten residents is comprehensive, of high quality and relevant. 

The priority areas of our remit are the participation and co-creative activities of children and young adults, the development of communications and web resources, and the highlighting of Norrbotten literature. The County Library shall also - in conjunction with the municipalities and National Library - follow up County plans for library services.

Bibblo.se

The common portal for The Libraries in Norrbotten is called Bibblo.se.

Your library card and password will give you access to the core of our library services at any time of day or night; you can listen to audio books, reserve books, extend loans and read e-books on your computer. Naturally you can do so much more without your card too, such as looking for and receiving tips about books, films and music. We combine inquisitiveness, benefit and pleasure on the Internet!

Contact: Maria Öman, email: maria.e.oman@norrbotten.se, Editor of Norrbottensforfattare.se and Consultant at Norrbotten County Library.

Polarbibblo.se

Polarbibblo, which was started in 1997 and is run by the Norrbotten County Library, is an active website today where children make their voices heard.

This is done by users sending in texts and drawings or creating our special online picture books. Before publication, the material submitted is always processed by the editorial team, in many cases in conjunction with the sender. The idea is of course that this interactive facility will stimulate the children’s interest in reading and writing and thus help ensure that the content is dynamic and forever changing.

As of 2010 the website has been managed in collaboration with The Libraries in Norrbotten. The editorial team consists of staff from several of the public libraries and the County Library. Every year the popular activity Barnboksveckorna (the Children’s Book Weeks) is run in conjunction with the public libraries.

In addition, every month all those children who have sent in a contribution can, if they wish, take part in a book lottery where they can choose between different kinds of books for children and young adults depending on age and interest.

Norrbottensforfattare.se

Here we present the author and his or her work. You can also read short extracts from selected books. We also give out some unusual facts. 

By Norrbotten authors, we mean authors who were born and have grown up in the county or live or have lived here for a time. That said, their work need not have a connection with Norrbotten. 

The first portraits were published in 2005, and the collection has increased every year. 

Contact: Maria Öman, email:  maria.e.oman@norrbotten.se, consultant at Norrbotten County Library.

The Libraries in Norrbotten

“One library for 2013” was the name of a cooperation project between the County Library and the public libraries in Norrbotten. The idea behind this was to make more widely available the stock of books and audio books and to create a library network with a shared computer system, catalogue and book transport system. Everything is now in place and has been up and running since January 2013.

The Libraries in Norrbotten have thus put in place together a structure which makes it easier for all the borrowers and friends of the Norrbotten libraries. A shared library computer system and catalogue offers an excellent range of books, audio books and other media to Norrbotten residents. The book transport system is coordinated so that Norrbotten residents can now use the library of their choice in the county for borrowing or returning books.
The work is carried out as part of the project “One Library for 2013” under the auspices of the County Library management team.

Ovttasbargguin ja interakšuvnnain gielddaid álbmotgirjerádjosiiguin Leanagirjerájus bargá ámmátlaš girjerájusovdánemiin ja gulahallanvugiid ja webbanávccaid ovdánemiin. Mii leat guovddáš ja dat doaimmaheaddji mii doallá čoahkkái barggu prošeavttas, ovttasbarggus ja fierpmádagas.

Ovttasbargguin ja ovttasdoaimmain álbmotgirjerádjosiiguin Leanagirjerájus bargá ámmátlaš girjerájusovdánemiin. Mii leat guovddáš ja dat čohkkejeaddji doaimmaheaddji prošeavttain, ovttasbargguin ja fierpmádagain. Mis lea doarjja ja neavvu doaibma girjerádjosbargiide leanas ja ovttastahttit bargočoahkkimiid ja joatkkaoahpahusaid.

Oainnáhus leana girjerádjosovttasbargui:
Girjerájus Norrbottenis lea diehttelas ja lunddolaš oassi visot olbmuid eallimis ja árgabeaivvis. Mii leat veahkkin dahkat Norrbottena vásáhusvalljibut báikin eallit.

Leanagirjerájus doaibma maid vai Norrbottena ássiid fálaldat girjjálašvuođas, mediijas ja bálvalusain lea hábmehuvvon máŋggabealálašvuođas, kvalitehtas ja áigeguovdilisvuođas.

Vuoruhuvvon guovllut min gohččosis leat mánáid ja nuoraid oassálastin ja searvan ráhkadusaide, gulahallama ja webbanávccaid ovdáneapmái, ja maid čalmmustahttit Norrbottena girjjálašvuođa. Leanagirjerájus galgá maid – ovttas gielddaiguin ja Gonagaslaš girjerádjosiin – čuovvulit leana girjerájusplánaid.

Bibblo.se

Namma dan oktasaš báikái Girjerádjosiidda Norrbottenis lea Min birra/Bibblo.se

Iežat girjerájusnummariin ja čoavddasániin sáhtát beassat girjerádjosiid siskkáldassii váikko goas jándoris, don sáhtát guldalit jietnagirjjiid, rávvet ja guhkidit luoikanáiggi ja lohkat e-girjjiid iežat dihtoris. Dieđusge sáhtát maid dahkat ollu eanet maid goartta haga, nugo ohcat ja oažžut rávvagiid girjjiid, filmmaid ja musihka birra. Mii ovttastahttit diehtoáŋgirvuođa, ávkki ja hávskuda fierpmis!

Oktavuohta: Maria Öman, e-boasta: maria.e.oman@norrbotten.se, oaivedoaimmaheaddji Bibblo.se ja konsuleanta Norrbottena leanagirjerádjosis.

Polarbibblo

Polarbibblo, mii álggahuvvui 1997 ja jođihuvvo Norrbottena leanagirjerádjosis, lea otne doaimmalaš webbabáiki gos mánáid jienat gullojit.

Dat dahkko go geavaheaddjit sáddejit sisa teavsttaid ja sárgumiid dehe dahke min erenoamáš webb-govvagirjjiid. Ovdal almmuheami ávdnasat gieđahallot álo, ja máŋgii maid  oktavuođain sáddejeddjiin, doaimmahagain. Jurdda lea dieđusge ahte dát ovttasdoaibma stimulere mánáid lohkama ja čállima ja nu láhkái dorjo ealli ja rievdadeaddji sisdoalu.

2010 rájis siidu jođihuvvo ovttas Girjerádjosiiguin Norrbottenis. Doaimmahagas lea bargit máŋga álbmotgirjerádjosiin ja maid Leanagirjerádjosis. Ovttas álbmotgirjerádjosiin čađahuvvo juohke jagi bivnnuhis doaimmat Mánágirjevahkut.

Dasa lassin oassálastet juohke mánu mánát geat leat sádden sisa buktaga – ja jus sávvet – girjevuorbegeassimis gos sáhttet válljet sierra máná- ja nuoraidgirjjiid gaskkas agi ja beroštumi mielde.

Norrbottensforfattare.se

Dás mii ovdanbuktit čálliid ja čálliid eallimiid. Don sáhtát lohkat oanehis teavsttaid válljejuvvon girjjiin. Mii fállat maid veaháš kuriosa. Norrbottensförfattare.se.

Norrbottenčálliiguin mii oaivvildit čálliid geat leat riegádan ja šaddan bajás leanas dehe orrut dehe leat orrun dáppe ovtta gaska. Muhto sin buktagiin ii dárbbaš leat čanus Norrbottenii.

2005 almmuhuvvojedje dat vuosttaš govvideamit ja čoakkálmas lassána jagis jahkái.

Oktavuohta: Maria Öman, e-boasta: maria.e.oman@norrbotten.se, konsuleanta Norrbottena leanagirjerádjosis. 

Girjerádjosat Norrbottenis

”Ett bibliotek 2013” lea ovttasdoaimmaprošeavtta namma Leanagirjerádjusa ja álbmotgirjerádjusiid gaskkas Borrbottenis. Jurdda manin lea lasihit vejolašvuođa váldit oasi girjiin ja jietnagirjin ja maid ráhkadit girjerájusfierpmádaga oktasaš dihtorvuogáagain, katalogain ja girjefievrridemiide. Dál visot lea sajis ja doaibma ođđajagimánu 2013 rájis.

Girjerádjosat Norrbottenis lea danin ovttas ráhkadan struktuvrra vai geahpida Norrbottena visot luikkiid jagirjerájusustibiid. Oktasaš girjerájusvuogádat ja kataloga fállá stuorra fáláldaga girjjiin, jietnagirjiin ja iežá mediaid norbotten ássiide.

Girjefievrrideamit ovttastahttot nu ahte Norrbottena ássit sihke luiket ja guđđet girjjiid váikko makkár girjerádjusii leanas. Bargu čađahuvvui prošeavttas ”Ett bibliotek 2013” Leanagirjeradjusa jođihemiin.

Aktijbargon ja aktisasj bájnatjimijn kommuvnaj álmmukgirjjevuorkáj Lenagirjjevuorkká barggá virgálasj girjjevuorkkáåvdedimijn ja guládallambarggovuogij åvdedimijn ja webbaluohkoj. Guovddelin ja aktijdiddjen lip prosjevtan, aktisasjbargojn ja värmmádagájn.

Lenagirjjevuorkká aktijbargon ja interaksjåvnån álmmukgirjjevuorkájn barggá virgálasj girjjevuorkká åvdedimijn. Guovdásj ja aktijanediddje dåjmadiddjen lip prosjevtan, aktijbargojn ja värmmádagán. Miján la doarjodiddje ja bagádiddje doajmma girjjevuorkkábarggijda lenan ja aktidip barggogávnadimijt ja joarkkaåhpadusájt.

Ulmme lena girjjevuorkkáaktijbargguj:
Girjjevuorká Norrbottenin li gájkka ulmutjij viessoma ja árggabiejve diehttelis ja luondulasj oasse. Oassálasstep nåvti Norrbottenav dahkat viessombájkken ienep vásádusáj.

Lenagirjjevuorkká åvddånahttá aj Norrbottena ulmutij girjálasjvuoda, media ja dievnastusáj fáladus galggá gájklágásjvuodas, kvalitehtas ja ájggeguovddelisvuodas bájneduvvat.

Vuorrodum suorge mijá dahkamusán li mánáj ja nuoraj oassálasjvuohta ja aktansjivnjedibme, kommunikasjåvnå ja webbaluohko åvdedibme, ja dättodit norrbottena girjálasjvuodav. Lenagirjjevuorkká galggá aj – aktan kommuvnaj ja Gånågis girjjevuorkájn- dåbelijtjuovvot lena girjjevuorkkáplánajt.

Bibblo.se

Aktisasj bielle Girjjevuorkájda Norrbottenin la Mijá birra/Bibblo.se.

Ietjat girjjevuorkkákårtåjn ja bessambágujn besa girjjevuorkájda akta goassa jánndurin, máhtá jiednagirjijt gulldalit, diŋŋgot ja guhkedit loaddnumájgev ja e-girjijt låhkåt ietjat dátåvrån. Diedon dagá ienebuv aj váni kårtådagá, nåv gåk åhtsåt ja gätjástusájt oadtjot girjij, filmaj ja musijka birra. Aktidip diehtemvájnokvuodav, ávkev ja hávskadisáv värmmádagán!

Aktavuohtaulmusj: Maria Öman, e-påvsstå: maria.e.oman@norrbotten.se, oajvvedåjmadiddje ja konsulännta Norrbottena lenagirjjevuorkán.

Polarbibblo

 

Polarbibblo, mij álgaduváj 1997 ja åvdeduvvá Norrbottena lenagirjjevuorkás, la uddni aktijvalasj webbabielle gånnå máná vieleduvvi.

Dagáduvvá gå adne tevstajt ja tjuorggasijt rádji jali dáhki mijá sierralágásj webba- gåvvågirjijt. Almodime åvddåla agev giehtadallá, ja moaddi aj aktavuodan ráddjijn, rájadum dahko redaksjåvnås. Ulmme l diedon dájna interaktivitejtajn bádtjit mánáj låhkåmav ja tjállemav ja nåvti oassálasstet viesso ja målsudahkes sisadnuj.

Webbabielle åvdeduvvá 2010 rájes aktijbargon Girjjevuorkajn Norrbottenin. Redaksjåvnån li bargge moattet álmmukgirjjevuorkás ja Lenagirjjevuorkás. Aktan álmmukgirjjevuorkáj tjadáduvvá juohkka jage árvvon anedum doajmma Mánájgirjjevahko.

Dasi vil juohkka máno oassálassti gájkka máná gudi li sisirádjam dagov – ja jus nåv sihti – girjjevuorbbádusán gånnå vállji umasslágásj mánáj- ja nuorajgirjij gaskan mij álldaris ja berustimes mierreduvvá. 

Norrbottensforfattare.se

Dánna vuosedip tjállev ja tjállemav. Máhtá aj låhkåt oanep tevstajt válljidum girjijs. Fállap aj binná giehtojt åvdutjis. Norrbottensförfattare.se.

Norrbottena tjállij miejnnip tjálle gudi li riegádam ja bajássjaddam lenan jali viessu jali li viessum dánna muhtem ájgev. Sijá dahkusijn e gis rávkaduvá tjanos Norrbottenij.

Vuostasj buojkuldagá tjállijs almoduvvin 2005 ja tjoahkkáldahka laseduvvá jáhkasattjat.

Aktavuohtaulmusj: Maria Öman, e-påvsstå: maria.e.oman@norrbotten.se, konsulännta Norrbottena lenagirjjevuorkán.

Girjjevuorká Norrbottenin

”Akta girjjevuorkká 2013” lij aktijbarggoprossjevta namma Lenagirjjevuorká ja álmmukgirjjevuorkáj gaskan Norrbottenin. Ulmme lij lasedit girjij ja jiednagirjij åttjudimev ja dahkat girjjevuorkkávärmmádagáv aktisasj dáhtavuogádagájn, katalogajn ja girjjevuodjusij. Gájkka dal gávnnuji ja doajmmá ådåjakmános 2013.

Girjjevuorká Norrbottenin li dajna aktan dahkam struktuvrav giehpedittjat Norrbottena gájkka loaddnujiddjijda ja gájkajda gudi girjjevuorkkáv doarjju. Aktisasj girjjevuorkkádáhtavuogadahka ja kataloga fállá valjes fáladusáv girjijs, jiednagirjijs ja ietjá media ulmutjijda norbbottenin. Girjjevuodjusa aktiduvvi vaj ulmutja norbbottenin dálla loaddnuji ja ruoptusvaddi iesjmiedogis girjjevuorkkán lenan. Barggo tjadáduváj prosjevtan ”Akta girjjevuorkká 2013” Lenagirjjevuorkká njunnjusin.

Lääninkirjasto työskentelee yhteistoiminnassa ja vuorovaikutuksessa kuntien yleisten kirjastojen kanssa ammattimaisen kirjastotoiminnan sekä viestintämenetelmien ja verkkotoimintojen kehittämiseksi. Toimimme hankkeiden, yhteistyön ja verkoston napana ja yhdistävänä toimijana.

Lääninkirjasto työskentelee yhteistoiminnassa ja vuorovaikutuksessa yleisten kirjastojen kanssa kirjastojen ammattimaiseksi kehittämiseksi.  Toimimme hankkeiden, yhteistyön ja verkoston napana ja yhdistävänä toimijana. Tuemme ja annamme neuvoja läänin alueella työskenteleville kirjastonhoitajille ja koordinoimme työkokouksia ja jatkokoulutuksia. 

Läänin kirjastoyhteistyön visio:
Norrbottenin kirjastot ovat kiistaton ja luonnollinen osa ihmisten elämää ja arkipäivää. Tuemme siten Norrbottenin kehittymistä rikkaampia elämyksiä antavaksi elinpaikaksi.

Lääninkirjasto toimii myös sen puolesta, että norrbottenilaisten kirjallisuuden, median ja palveluiden tarjontaa leimaisi monipuolisuus, laatu ja ajankohtaisuus. 

Toimeksiantomme priorisoituja alueita ovat lasten ja nuorten osallisuus ja yhteiskehitys, viestinnän ja verkkotoimintojen kehittäminen sekä norrbottenilaisen kirjallisuuden esille nostaminen. Lääninkirjaston tehtävänä on myös yhdessä kuntien ja Kuninkaallisen kirjaston kanssa läänin kirjastosuunnitelmien seuranta.

Bibblo.se

Norrbottenin kirjastojen yhteinen portaali on nimeltään Bibblo.se.

Kirjastokortin ja salasanan avulla pääsee kirjaston uumeniin kaikkina vuorokauden aikoina. Sivun avulla on mahdollista kuunnella äänikirjoja, varata ja pidentää laina-aikaa ja lukea e-kirjoja tietokoneelta. Myös ilman korttia on mahdollisuuksia moneen muuhun apuun kuten esimerkiksi kirjojen, elokuvien ja musiikin hakuun tai vinkkeihin niistä. Yhdistämme uteliaisuuden, hyödyn ja huvin verkossa!

Yhteys: Maria Öman, sähköposti: maria.e.oman@norrbotten.se, Bibblo.se -sivuston päätoimittaja ja Norrbottenin lääninkirjaston konsulentti.

Polarbibblo

Norrbottenin lääninkirjasto vuonna 1997 käynnistämä ja ylläpitämä Polarbibblo on tänään aktiivinen sivusto, jossa lapset saavat äänensä kuuluville.

He tekevät sen lähettämällä tekstejä ja piirustuksia tai tekemällä erityisiä internetkuvakirjoja. Toimitus työstää aina lähetetyn materiaalin julkaisemista ennen, ja monesti se tapahtuu ottamalla yhteyttä lähettäjään. Verkkotoiminnan ajatuksena on tietenkin stimuloida lasten lukemista ja kirjoittamista sekä tukea sitä kautta elävää ja muuttuvaa sisältöä.

Sivustoa ylläpidetään vuodesta 2010 lähtien Norrbottenin kirjastojen kanssa. Toimitus koostuu useiden yleisten kirjastojen ja lääninkirjaston henkilöstöstä. Arvostetut Lastenkirjaviikot järjestetään vuosittain yhdessä yleisten kirjastojen kanssa.

Kirjoituksen ja piirustuksen kuukauden aikana lähettäneet lapset osallistuvat sen lisäksi halutessaan kirja-arvontaan, jossa he saavat ikänsä ja kiinnostuksensa mukaan valita arpajaisvoiton eri lasten- ja nuortenkirjojen parista.

Norrbottensforfattare.se

Tässä esittelemme kirjailijan ja hänen tuotantonsa. Esittelemme myös katkelmia valituista kirjoista. Tarjoamme myös vähän kuriositeetteja. Norrbottensförfattare.se.

Norrbottenilaisilla kirjailijoilla tarkoitamme läänin alueella syntyneitä ja kasvaneita kirjailijoita, tai kirjailijoita, jotka asuvat tai ovat asuneet täällä pitempään. Heidän teoksillaan ei sen sijaan tarvitse olla yhteyttä Norrbotteniin.

Ensimmäiset muotokuvat julkaistiin 2005, ja kokoelma kasvaa vuosittain.

Yhteys: Maria Öman, sähköposti:  maria.e.oman@norrbotten.se, Norrbottenin lääninkirjaston konsulentti

Norrbottenin kirjastot

”Ett bibliotek 2013” oli Norrbottenin lääninkirjaston ja yleisten kirjastojen yhteistoimintahankkeen nimi. Sen ajatuksena oli kirja- ja äänikirjakannan esteettömyyden lisääminen sekä yhteisen tietokonejärjestelmän, luettelon ja kirjakuljetusten kattavan kirjastoverkoston luominen. Osat loksahtivat paikoilleen, ja järjestelmä toimii tammikuusta 2013 lähtien.

Norrbottenin kirjastot ovat siten luoneet yhteisen rakenteen, joka helpottaa Norrbottenin lainaajia ja kirjastoystäviä. Yhteinen kirjastotietojärjestelmä ja luettelo tarjoavat norrbottenilaisille mittavan määrän kirjoja, äänikirjoja ja muuta mediaa. Kirjakuljetukset on yhdistetty siten, että norrbottenilaisilla on nyt mahdollisuus sekä kirjojen lainaamiseen että takaisinjättöön valinnaisessa kirjastossa.
”Ett bibliotek 2013” -työ tehtiin hankemuodossa lääninkirjaston johdolla.

Yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kunnitten kansankirjastoitten kans Lääninkirjasto on töissä ammattilisen kirjastonkehityksessä ja kehittää komynikasjuunivälinheitä ja veppiresyrsiä. Met olema napa ja yhteenpitävä aktööri projektissa, yhteistöissä ja verkostoissa.

Yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kansankirjastoitten kans Lääninkirjasto on töissä ammattimaisen kirjastokehityksen kans. Met olema napa ja se yhteenpitävä aktööri projektissa, yhteistyössä ja verkostossa. Meilä on tukeava ja neuvonantava tehtävä läänin kirjastohenkilökunnale ja järjestämä työtapaamisia ja jatkokoulutusta.

Visjuuni läänin kirjastoyhteistyöle:
Norrbottenin kirjastot on ittesthään selvä ja luonolinen osa kaikista ihmisten elämästä ja arkipäivästä. Met vaikutama ette tehhä Norrbottenista enemän kokeilu rikhaaksi paikaks missä saattaa ellää.

Lääninkirjasto vaikuttaa kans ette norrbottninkilaisten kirjalisuus, meetia ja palvelu tarjonta pohjautuu moninaisuutheen, kvaliteehen ja nykyaijan tilantheesheen.

Prioriteeratut alueet meän tehtävässä on lapsitten ja nuoritten osalistuminen ja yhessä luominen, veppiresyrsitten ja komynikasjuunin kehitys sekä ette nostaa esile Norrbottenin kirjalisuutta. Lääninkirjasto pittää kans, yhessä kunnitten ja Kuninkhaalisen kirjaston kans, seurata ylös läänin kirjastosuunitelmia.

Bibblo.se

Yhteinen portaali Norrbottenin Kirjastoile on nimeltä Bibblo.se.

Sinun kirjastokortila ja salasanala sie saatat päästä sisäle kirjastoitten sisimäishiin koska haluat vuorokauen aikana. Sie saatat kuunella äänikirjoja, varata ja pidentää laina-aikaa ja lukea e-kirjoja sinun daattorissa. Tietysti sie saatat tehhä paljon enemän kans ilman korttia, kuin ette hakea ja saa tipsiä kirjoista, filmistä ja musiikista. Met yhistämä uteliaisuutta, hyötyä ja iloa verkostossa!

Kontakti: Maria Öman, e-posti: maria.e.oman@norrbotten.se, Biblo.se:n päätoimittaja ja konsylentti Norrbottenin lääninkirjastossa. 

Polarbibblo.se

Polarbibblo, joka starttasi 1997, ja mitä Norrbottenin lääninkirjasto toimittaa on tänä päivänä aktiivinen veppipaikka missä lapset tekevät äänensä kuulutuks.

Se tapahtuu kun käyttäjät lähättävät sisäle tekstiä ja tekninkiä eli tekevät meän erikoisen veppikuvakirjoja. Ennen julkasua yks redaksjuuni käsittelee aina, ja monta kertaa kontaktissa lähättäjän kans, lähätetyn materiaalin. Ajatus on tietysti ette tällä vuorovaikutus toiminalla stimyleerata lasten lukemista ja kirjottamista. Ja sillä tavala vaikuttaa elävhään ja muuttuvhaan sisälthöön.

Vuesta 2010 saittia toimitethaan yhteistyössä Norrbottenin Kirjastoitten kans. Redaksjuuni koostuu henkilökunnasta joka tullee monesta kansankirjastoista sekä Lääninkirjastosta. Yhessä kansankirjastoitten kans suoritethaan joka vuosi arvostettu Lastenkirjaviikkoitten toiminta.

Sen lisäks joka kuukausi kaikki lapset jokka on lähättänheet biitrakia, ja jokka niin toivovat, saavat osalistua kirjalotterhiin missä net saattavat valikoittea erilaisitten lasten ja nuorten kirjoitten välilä riippuen iästä ja kiinostuksesta.

Norrbottensforfattare.se

Tässä kuvathaan kirjailijan ja hänen kirjalisuus. Sie saatat kans lukea lyhempiä tekstiä valikoituista kirjoista. Met tarjoaama kans vähän kyrioosaa.  

Norrbottenin kirjailijoila met tarkotama kirjailijoita jokka on syntynheet ja kasunheet läänissä eli asuvat eli on asunheet täälä yhen aijan. Mutta heän kirjalisuuela ei tartte olla yhteyksiä Norrbottenhiin.

2005 julkasthiin ensimäiset kuvvaukset ja kokoelma laajenee joka vuosi.

Kontakti: Maria Öman, e-posti: maria.e.oman@norrbotten.se, Biblo.se:n päätoimittaja ja konsylentti Norrbottenin lääninkirjastossa

Norrbottenin kirjastot

”Yks kirjasto 2013” oli nimi yhessä yhteistyöprojektissa Lääninkirjaston ja Norrbottenin kansankirjastoitten kans. Ajatus tämän takana oli ette lisätä käytettäväisyyttä kokoelmhaan kirjoja ja äänikirjoja sekä ette luoa kirjastoverkoston missä on yhtenhäinen daattasysteemi, katalooki ja kirjakuljetuksia. Nyt on kaikki paikala ja toimii janyaarista 2013.

Norrbottenin kirjastot on sillä tavala yhteisesti luonheet stryktyyrin helpottaaksheen kaikile Norrbottenin lainaajille ja kirjastonystäville. Yhtenhäinen kirjastodaattasysteemi ja katalooki tarjoaa norrbottenilaisile reilun valikoiman kirjoja, äänikirjoja ja muuta meetiata. Kirjatransportit on yhessä systeemissä ja sillä tavala norrbottenilainen saattaa sekä lainata ette jättää kirjan takashiin siihen läänin kirjasthoon mitä se haluaa. Lainauspaikka saattaa siis olla muu kun jättöpaikka. Työ tehtiin Lääninkirjaston johola projektissa ”Yks kirjasto 2013”.

Aro itbuja ta integration pe komunako komujenjobiblioteka tšerela Phuvjako biblioteka buti pe professionell bibliotekoangle dzaviba ta angle džajbe pa lomunikasijakometodi ta webb resursi. Ame sam pupko ta jekhipe aktori aro projekti,itbuti ta khuvdothav.

Aro itbutjaha ta integrasija pe komujenkobiblioteka tšérela Phuvjakobiblioteka pe profisinelkano bibbliotekako angledžaviba. Ame sam phor ta douva aktori kon rikhila phalo aro projekti, itbutja ta kontaki. Amen hin dumudibako ta godidibako funksija pe bibliotekikijako  butjari aro phuvja ta tšérela ta stelavela butjalo tšetiba ta odoreder sikjiba.

Visio pe phuvjako biblitetesko itbutja:
Biblioteka aro Norrbotten hin jek tšatsuno ta naturkano dieii pa sáre komujengo dživiba aro butjako díves, Ame hahtavaha jackhes te tšérel Norrbotten  but butide hosikanes ta  barvalo than te dživel.

Phuvjakobiblioteki angouvela nína  te norrbottnokane  kucibe pa literatiuri,media ta tšensti mote glimula pa sáriba , kvalitetos ta aktualiteti.

Priorikano than aro amaro buti hin kenti ta terne itachiba ta it tšéseriba, angledžaviba pa komunikasija ta webbresursi, ta apravela angle douva norrbottnosko  literaturi.  Prioterikane  than aro amaro buti pe kentenge ta ternengo  korotrlejbe ta lelakotor, Angledžaviba pa komunikasija  ta webbresursi, ta ustavel apre douva norrbottnosko literaturi. Phuvjakobiblioteki mote nína tšetanes pe komuni ta raikani biblioteki-vá apre phuvjako bibliotetekosko pláni.

Bibblo.se

Douva itkano portalisko nav hin bibblo.se aro Norrbotten

Pe tuko biblioteteskokarta och garadolav la tu are aro biblioteki kana tu kames aro divirat,tu saj huňel lýjakolíntsérel reserverija ta langhtavel úhlibosko tíja ta drabavel e-lín aro to kompjuteri.Tšatšunes tu saj aja but butide nína útan karta, sar te ródel pálal ta lel tipsipa líne,film ta musika. Ame  tšetavela pucalo, sukaripe ta lohiba aro khuvdothav.

Kontakt: Maria Öman, e-post: maria.e.oman@norrbotten.se,hérunorekaktori pe Bibblo.se ta konsulenti aro Norrbottensko phuvjako biblioteki

Polarbibblo.se

Polarbibblo, so avgonelas 1977 ta ingarelas pa Norrbottensko phuvjakobiblioteki, hin akadïves jek aktivno webbthan kaj kenti lena pengo lýja huňimen.

Douva fanula kana rikhibosgere bihavena aŕe teksti ta makhiba vaj tšérena amaro specielkane webb farabakolíne. Angnal publisieriba tšérelas buti sárenes, ta but var nïna pe kontaki pe bibiboskero, douva bihado  materijali pa jek kredaksija. Tenkiba pe dauva hin te dauva intreaktivitetos. Angnal publisieriba tšérela buti sárenes, ta but var nïna aro kontakti pe bibiboskero, douva bihado materijali pa redaksija.  Tenkiba hin tšatšunes te pe dauva interaktiviteti. Stimulirinela Kentengo drabaviba ta raňiba ta jaches hahtavel ka jek dživdo ta parudo ráliba.

Palal 2010 rikhavelas  webbthan aro itbutja pe Biblioteki aro Norrbotten. Aro redaksija hin personali ka butide pa komujenjobiblioteki ta phuvjakobiblioteki. Tšetanes pe komujengo biblioteki tšérela sakho bereh douva kinanimo aktivitetos Kentengo línengokurke.

Dólesko pálal lena dieli sakho ton sáre kenti kon jin bihadal aŕe jek bidragos –ta kon jakhes kamena –aro jek línesko arviba kaj jón saj velkavel disave kentengo-ta ternebgo líne dochiba pa phuriba

Norrbottensforfattare.se

Dai presentirila ame raňibonkero ta raňibongere. Tusaj nína brabavel  tikne teksti pa velkado líne. Ame rekhavela nïna kuti hábe.

Pe norrbottnosko raňiboskero mienavaha amen raňiboskero kon hin föddimen  barjudal aro phuvja vaj dživudal dári jek tïja.Dólesko raňiba ná hyövyla te achlek tšek tšekt tšeriba ka Norrbotten.

2005 publicirinenas  douva váguno porttreti  ta khedibe  so barjula skaho bereh.

Kontakt: Maria Öman, e-post: maria.e.oman@norrbotten.se,hérunorekaktori konsulenti aro Norrbottensko phuvjako biblioteki

Biblioteketi aro Norrbotten

”Jek biblioteki  2013” sa nav po jek kothanelaprojekti mahkar Phuvjakobiblioteki i ta komujengo biblioteki aro Norrbotten. Tenkiba pálal sas te barjuvel  mahkar Phuvjakobiblioteki ta komujengo biblioteki aro norrbotten. Tenkiba sas te apravel resutno. Tenkipa pálal sas te apravel  resutno ka savakutno pa líne  ta lýjako líne ta tšérel jek bibblioteka khuvdothav pe itkane datasystemi, katalogi ta líneskotransporti. Akana hin sa po than ta funkcirinela latses ka 2013.

Biblioteki aro Norrbotten hin pe jakhes tšerdas jek strukturi te lokhavel pe norrbottensko sáre úchibongiere ta biblitekosko mále. Jek itkano bibbliotetosko kompjuterisystemi ta katalogi rekhavela jek baro rekhiba pa líne, lýjakolíne ta vaure media ka norrbottengere. Línengotransporti stelavelas pa norrbottengere akana tu leha úcheles ta mukhela palpale aro phiŕo bibliotekti aro phuvja.

Butja tšerdas dženom projekti Buti tšerdas dženom prjektos ” Jek biblioteka  2013” télal Phuvhjakobibliotekosko ingariba.

Ki suradnja (maškarbutikeribe) hem zaedničko uticibaja e komunengere narodno bibliotekaja, i Oblasno biblioteka kerela buti bašo profesionalno bibliotekakoro angledžajbe hem angledžajbaja bašo komunikacijakere metodencar hem webb bučencar. Amen siam o centralikano akteri so ikerela o projekti, i suradnja hem o kontaktija.

Maškarbutikeribaja (suradnjaja) hem uticibaja jek upro javer e narodno bibliotekaja, i provincialikani biblioteka kerela buti profesionalno bibliotekakere angledžajbaja. Amen sijam o maškar hem o šeralo akteri ko projekti bašo maškarbutikeribe hem kontaktiribe. Amari funkcija tani te da piko hem godidejbe bašo bibliotekakoro personali ki provincija hem te kera bučakere khediba hem sigedukacije.

I vizija baši provincijalikani bibliotekakiri suradnja:
O biblioteke ko Norrbotten tane jek normalikano hem naturikano kotor taro sa e manušengoro dživdipa hem sakodivesutnipa . Amen amare bučaja keraja te šaj o Norrbotten te ovel jek pobarvalo doživibaskoro than e manušenge so  bešena othe.

I provincialikani biblioteka kerela  hem te šaj o manuša so bešena ko Norrbotten te ovel olen bareder izbor baši literatura, media hem servis kori so ka dikhel pe o sarigutnibe (svestranost), kvaliteti hem o aktuelnost. 

O prioritirime thana (oblastija) ki amari buti tane o čhave hem e terne bašo olengoro thanlejbe hem keribe buča, komunikacijakoro angledžajbe (razvibe) hem webbikane resursija, hem te vazdljarel pe i norrbottikani literatura. I provincialikani biblioteka barabar (zaedno) e komunencar, e Kungliga bibliotekaja (Thagarutne bibliotekaja) ka dikhel sar džala e provincijakere bibliotekengere planija.

Bibblo.se

O anav bašo barabarutno (zaedničko) portali e Bibliotekenge ko Norrbotten tano Bibblo.se.

Tle bibliotikane kartaja hem garavde lafeja šaj khuveja andre ko bubliotekakoro maškar ko bilo savo vakti, othe šaj šunea glasovna ljila (hangale ljila), te rezervirine ja pale te produžinkere o ljila hem šaj te čitine (drabare ) elektrikane ljila ko tlo kompjuteri. Normalno tu šaj te kere but buča bizi karta, ko misal (primer) te rode tipsi bašo ljila, filmija hem muzika. Amen kerajajek o interesiripa, o šukaripa hem i zabava ki internetikani mreža!

Kontakti: Maria Öman, e-pošta: maria.e.oman@norrbotten.se, šeraloredaktori bašo Bibblo.se hem konsultanti ki Norrbotteneskiri provincialikani biblioteka.

Polarbibblo.se

O Polarbibblo, kova so kerdilo ko  1997 berš hem so ingarela pe tari  Norrbotteneskiri  provincialikani biblioteka, odova avdive tano jek aktivno webbthan kori so o čhave kerena olengoro glaso te ovel šundo.

Odova ovela keda o istemalkerdžije (upotrebuvačija) bičhalena tekstija hem crtežija ja pale kerena amare specijalno webb – slikengere ljila. Ola sakova var angleder te ikljon avri, jek redakcija  kerela olencar buti, hem but vare odova kerela pe kontaktiribaja e manušen so bičhaldže o matrijali. Haljola pe kaj i idea akale interaktiviteteja  tani te stimulirinel pe e čhavengoro čitibe hem hramojbe (pišibe) hem ko asavko čhani kerela pe te ovel jek dživdo hem javerovutno sodržibe (soisibe).

Taro 2010 berš akaja strana (rig) ingarela pe ki suradnja e Bibliotekencar ko Norrbotten (Biblioteken i Norrbotten). I redakcija tani kerdi taro manuša buteder narodno bibliotekendar hem tari provincialikani biblioteka. Zaedno e narodnobibliotekencar sprovedinela pe sakova berš o but manglo aktiviteti Čhavorikane lilengere kurke.

Plus odova sakova masek lenathan  (učestvinena) sa o čhave so bičhaldže diso pestar – te mangena – ki jek  lilengiri lotarija, ola othe šaj te birinen razna čhavorikane hem ternikane ljila taro zavisnost kobor berša isi olen hem savo interesi isi olen.

Norrbottensforfattare.se

Akate prezentirinaja e hramondžija (pisatele)  hem o hramojbe (pisatelstvo). Tu šaj hem te čitine kratko tekstija taro disave birime ljila. Amen šaj te častina hem disave specialitetija.

E norrbotteneskere hramondžiencar (norrbottensförfattare) vakerela pe bašo o hramondžije (pisatelija) soj tane bijame hem barakerde ki provincija ja pale so bešena akate disave berša. Ama ki olengiri buti na mora te vakerel pe bašo Norrbotten.

Ko 2005-to berš iklilo avri o jekto portreti hem o khedibe sakova berš ovela sa pobaro. Kontakti: Maria Öman, e-pošta:  maria.e.oman@norrbotten.se, konsultanti ko Norrbottens länsbibliotek.

Biblioteke ko Norrbotten

”Jek biblioteka 2013” sine o anav bašo jek maškarbutikerutno projekti maškar i Provincialikani biblioteka (Länsbiblioteket) hem o Narodnobiblioteke (folkbiblioteken) ko Norrbotten. I ideja sine te barakerel pe o avibe dži ko ljila, glasovno ljila hem olengoro broj hem te kerel pe jek bibliotikano kontakti zaedno kompjuterikane sistemeja, katalogeja hem lilengere transportiribaja. Akana i sa ko plo tan hem funkcirinela panda taro januari 2013 berš.

Akale bučaja o Biblioteke ko Norrbotten (Biblioteken i Norrbotten) zaedničko kerdže jek struktura te šaj te ločharen bašo sa o udžulijejdžie (manuša so lena ljila)  hem bašo bibliotekakere amala ko Norrbotten. Jek zaedničko bibliotikano komjuterikano sistemi hem katalogo dena buteder šaipa bašo ljila, glasovno ljila hem javer medija e manušenge so bešena ko Norrbotten. E lilengoro transportiribe  kerela te šaj sa o manuša so bešena ko Norrbotten te len udžuli ljila hem te mukhen palal ki bilo savi biblioteka ki provincija.
I buti kerdža pe e projektea ”Jek biblioteka 2013” (”Ett bibliotek 2013”) a sine ingardi tari Provincialikani biblioteka.

די ראַיאָן-ביבליאָטעק און די קאָמונאַלע פֿאָלקסביבליאָטעקן אַרבעטן אין איינעם פֿאַר אַ פּראָפֿעציאָנעלער ביבליאָטעק-אַנטוויקלונג און אַנטוויקלונג פֿון קאַמוניקאַציע-מעטאָדן און וועב-רעסורסן. מיר זײַנען דער מיטל-פּונקט און פֿאַרייניקטער קראַפֿט פֿון פּראָיעקטן, קאָאָפּעראַציעס און סאָציאַלע נעצן.

 די ראַיאָן-ביבליִאָטעק און די פֿאָלקסביבליאָטעקן אַרבעטן אין איינעם פֿאַר אַ פּראָפֿעציאָנעלער ביבליאָטעק-אַנטוויקלונג. מיר זײַנען דער מיטל-פּונקט און פֿאַרייניקטער קראַפֿט פֿון פּראָיעקטן, קאָאָפּעראַציעס און סאָציאַלע נעצן. מיר שטיצן און עצהן דעם פּערסאָנאַל פֿון די ביבליאָטעקן אינעם ראַיאָן און מיר אַראַנזשירן באַגעגענישן און בילדונגען.

די וויזיע פֿון ביבליאָטעק-קאָאָפּעראַציע אינעם ראַיאָן:
די ביבליאָטעקן אין נאָרבאָטן זײַנען אַ נאַטירלעכער טײל פֿונעם טאָג-טעגלעכן לעבן פֿון יעדער איינער. אַזוי באַשטײַערן מיר זיך מיט מאַכן נאָרבאטן אַ בעסערן וווינאָרט.

די ראַיאָן-ביבליאָטעק אַרבעט כּדי די אײַנוווינערס פֿון נאָרבאָטן זאָלן האָבן צוטריט צו אַ כּלערלײיִקן, קוואַליטאַטיוון און אַקטועלן אָפּקלײַב פון ליטעראַטור, מעדיע און באַדינונגען.

די באַטייליקונג פֿון קינדער און יונגוואַרג, קאָמוניקאַציע און אינטערנעץ-רעסורסן, און ליטעראַטור פֿון נאָרבאָטן זײַנען פּריאָריטעטן פֿון אונדזער שליחות. די ראַיאָנ-ביבליאָטעק זאָל אויך – צוזאַמען מיט די קאָמונעס און דער

קיניגלעכער ביבליאָטעק – נאָכגײן די ביבליאָטעק-פּלענער פֿונעם ראַיאָן.

Bibblo.se

עס איז דאָ אַ געמײנזאַם וועבזײַטל פֿון די ביבליאָטעקן אין נאָרבאָטן. מע רופֿט עס Bibblo.se.

מיט אײַער ביבליאָטעק-קאַרטל און פּאַראָל קענט איר ווען נאָר איר ווילט באַזוכן די ביבליאָטעקן אָנלײַן כּדי צו צוהערן אַודיאָ-ביכער, באַשטעלן ביכער און פֿאַרלענגערן אַן אַנטלײַ און לײענען עלעקטראָנישע ביכער אויפֿן קאָמפּיוטער. מע קען אַוודאי פֿארנעמען זיך מיט אַ סך פֿאַרשײדענע סאַכן אפֿילו אָן אַ קאַרטל, למשל מיט זוכן נאָך ביכער, פֿילמען און מוזיק. איר וועט אויף זיכער הנאה האָבן פֿונעם וועבזײַטל!

קאָנטאַקט: מאַריִאַ אָמאַן, בליצפּאָסט: maria.e.oman@norrbotten.se, הויפּטרעדאַקטאָר פֿאַר Bibblo.se און קאָנסולטאַנט אויף דער ראַיאָן-ביביאָטעק אין נאָרבאָטן.

Polarbibblo.se

פּאָלאַרביבלאָ איז לאַנצירט געוואָרן 1997 און איז געפֿירט פֿון דער ראַיאָן-ביבליאָטעק אין נאָרבאָטן. עס איז הײַנט אַן אַקטיוו וועבזײַטל וווּ קינדער קענען פּובליקירן זײערע טעקסטן.

די באַניצערס קענען אַרײַנשיקן טעקסטן און צײכענונגען אָדער שאַפֿן אונדזערע ספּעציעלע וועב-בילדערביכער. אַ רעדאַקציע וועט אַלע מאָל באַאַרבעטן דעם אַרײַנגעשיקטן מאַטעריאַל. אָפּט מאָל אַרבעט די רעדאַקציע צוזאַמען מיטן אָפּשיקער. די אידײע איז אַוודאי אַז די אינטעראַקטיוויטעט וועט הילפֿן קינדער שרײַבן און לײענען און דערמיט מאַכן דאָס וועבזײַטל לעבעדיק און בײַטעוודיק.

זינט 2010 פֿירט מען דאָס וועבזײַטל צוזאַמען מיט די ביבליאָטעקן אין נאָרבאָטן. די רעדאַקציע באַשטייט פֿון פּערסאָנאַל פֿון אי די פֿאָלקסביבליאָטעקן אי דער ראַיאָן-ביבליאָטעק. צוזאַמען מיט די פֿאָלקסביבליאָטעקן אַראנזשירט מען אויך די פּאָפּולערע יערלעכע געשעעניש קינדערביכער-וואָכן.

דערצו באַטײליקן זיך אַלע קינדער וועלכע האָבן עפּעס אַרײַנגעשיקט – און ווילן באַטייליקן זיך – אין אַ חודשלעכער לאָטעריע וווּ זיי קענען אויסקלײַבן פֿאַרשיידענע ביכער.

Norrbottensforfattare.se

דאָ שטעלן מיר דעם שרײַבער און די שריפֿטן פֿאָר. איר קענט אויך לײענען אויסצוגן פֿון אַ פּאָר ביכער. און אויך אַ ביסל טשיקאַווע אלגעמײנע אינפֿאָרמאַציע וועגן דעם שרײַבער.

ַ נאָרבאָטנישער שרײַבער הײסט עמעצער וואָס איז אָדער געבוירן געוואָרן דאָ אין נאָרבאָטן אָדער עמעצער וואָס האָט שוין לאַנג געװוינט דאָ. אָבער, זײערע ווערק דאַרפֿן ניט האָבן עפּעס צו טאָן מיט נאָרבאָטן.

2005 האָבן מיר פּובליקירט די ערשטע פּאָרטרעטן און די קאָלעקציע ווערט גרעסער יעדער יאָר.

קאָנטאַקט: מאַריִאַ אָמאַן, בליצפּאָסט: maria.e.oman@norrbotten.se , קאָנסולטאַנט אויף דער ראַיאָן-ביבליאָטעק אין נאָרבאָטן.

די ביבליאָטעקן אין נאָרבאָטן

"איין ביבליאָטעק 2013" איז געווען אַ קאָאָפּעראַציע צווישן די ראַיאָן-ביבליאָטעק און די פֿאָלקסביבליאָטעקן אין נאָרבאָטן. די ציל פֿונעם פֹראָיעקט איז געווען צו פֿאַרגרעסערן דעם צוטריט צו ביכער און אַודיאָ-ביכער און אויך צו שאַפֿן אַ געמײנזאַמען דיגיטאַלן דאַטן-סיסטעם, קאַטאַלאָג, און צו קאָאָרדינירן בוך-טראַנספּאָרטן. אַלצדינג איז געווען פֿאַרטיק אין יאַנואַר 2013.

די ביבליאָטעקן אין נאָרבאָטן האָבן אזוי צוזאַמען געשאַפֿן אַ סטרוקטור װאָס מאַכט עס גרינג צו ניצן די ביבליאָטעקן. אַ געמײנזאַמער דאַטן-סיסטעם און קאַטאַלאָג הײסט אַ גרויסן צושטעל פֿון ביכער, אַודיאָ-ביכער און אַנדערע מעדיעס פֿאַר די אײַנװוינערס אין נאָרבאָטן. די קאָאָרדינירטע בוך-טראַנספּאָרטן מאַכט עס מיגלעך פֿאַר די אײַנוווינערס צו קריקגעבן ביכער צו וואָסער ביבליאָטעק עס זאָל ניט זײַן אין דעם ראַיאָן.

מע האָט די אַרבעט דורכגעפֿירט אינעם פּראָיעקט "איין ביבליאָטעק 2013" אונטער דער פֿירערשאַפֿט פֿון דער ראַיאָן-ביבליאָטעק.