Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Nytt år med den stora samhällsomvandlingen: detta fokuserar vi på

År 2024 närmar sig med stormsteg. Norrbotten står inför många utmaningar, kopplat till den samhällsomvandling som pågår. Nu har regionala utvecklingsnämnden bestämt vilka frågor som är prioriterade nästa år.

Barn springer på en gräsmatta i kvällssolen, utsikt mot vatten.
Foto: Simon Eliasson

– Med det regionala utvecklingsarbetet lägger vi grunden för framtidens välfärd i Norrbotten. En hållbar samhällsutveckling generar både jobb och tillväxt och attraherar människor. På så vis kan vi förbättra kompetensförsörjningen och få ett större skatteunderlag. Med planen för 2024 fokuserar vi våra ansträngningar där de bäst behövs, säger Helena Ölund, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Region Norrbotten har uppdraget att leda det arbetet framåt. Regionala utvecklingsnämndens plan anger riktningen för arbetet.

Fyra utvecklingsområden med prioriteringar har tagits fram.


Foto: Simon Eliasson

Goda möjligheter till kultur, boende, arbete och välfärd

Området omfattar bland annat att vårda och utveckla natur- och kulturmiljöer. Vi ska främja arbetet med gestaltad livsmiljö och samordnad fysisk planering. Det är också prioriterat att stötta tillgången till livsmedelsaffärer och drivmedel i glesbygd. Bokbussarna ska utvecklas som servicepunkter.

Kultur för barn och unga har hög prioritet och en portal som synliggör utbudet utvecklas under nästa år. De nationella minoriteterna är också ett prioriterat område. Svenska tornedalingars riksförbund har fått i uppdrag att skapa ett digitalt informationscentrum om tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Foto: Anders Alm.

Väl fungerande kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Det här området omfattar bland annat åtgärder för att minska utflyttning och öka inflyttning. Valideringscentrum Norrbotten syftar till att ta vara på färdigheter hos personer som redan finns här. I uppdraget för 2024 ingår också att utveckla möjligheterna till distansutbildning. Budgeten omfattar en större satsning på länets folkhögskolor och studieförbund.

Region Norrbotten ska även bevaka frågor på nationell nivå och EU-nivå som påverkar kompetensförsörjningen.


Foto: Simon Eliasson

Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande

Region Norrbottens stöd till investeringar i företag är viktiga verktyg. Digitalisering är en prioriterad fråga som bidrar till stärkt konkurrenskraft. Under året pågår också ett pilotprojekt för att utveckla besöksnäringens ekosystem. Morgondagens entreprenörer uppmuntras genom en budgetsatsning på Ung företagsamhet Norrbotten.

Region Norrbotten ska också bevaka frågor som rör tillståndsprocesser och tillgången till medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Foto: Simon Eliasson

God tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystem

Norrbotten ska verka för att fler ansluts till snabbt bredband. Under 2024 kommer ett stort projekt för bredbandsutbyggnad att pågå i sex av länets kommuner. Ett annat viktigt område är fler digitala samhälls- och välfärdstjänster som bidrar till bättre service i glesbygd.

I samarbete med Trafikverket och kommunerna ska det göras satsningar på mötesfria korsningar och gång- och cykelbanor. Kollektivtrafiken ska ha ett attraktivt utbud. Arbetet omfattar också att påverka nationella beslut om till exempel Norrbotniabanan och ökad kapacitet på Malmbanan.

– Genom vårt arbete med samverkan, påverkan och finansiering bidrar vi till framtidens attraktiva och hållbara Norrbotten. Nu ser vi fram emot ännu ett år av gott samarbete med våra kommuner, företag, lärosäten, föreningar, kulturskapare och andra viktiga aktörer som är med och utvecklar Norrbotten, säger Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör.

FAKTA: Budget för 2024

För arbetet som omfattas av planen har regionala utvecklingsnämnden en ekonomisk ram om 419,6 miljoner kronor. Här är några av satsningarna i budget.

  • Anslaget till Norrbottens bildningsförbund ökas med totalt 3 miljoner kr. 2 miljoner kr går till folkhögskolorna och 1 miljon kr till studieförbunden.
  • Ung företagsamhet i Norrbotten erhåller ökat verksamhetsstöd med 700 000 kr och Coompanion Norrbotten med 200 000 kr.
  • Inom kulturen har särskilda satsningar gjorts med drygt fyra miljoner kronor. Bland annat har Svenska Tornedalingars Riksförbund erhållit ökat verksamhetsstöd för 2024 med 850 000 kr, Norrbottensteatern med 622 100 kr och Havremagasinet med 600 000 kr. Moskosel Creative Park är en ny sökande som får 498 000 kr i verksamhetsstöd.