Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Pionjäranda, oro och kritik på årets Demo North

Människor dedikerade till den gröna omställningen möttes på den internationella konferensen Demo North i Luleå. Det blev en dag präglad av hopp och pionjäranda.
 Om vi lyckas här i Norrbotten så kommer vi att helt ha omdefinierat svenskt näringsliv, sade Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör på Region Norrbotten.

Janus Brandin på panelsamtal under Demo North.
Janus Brandin deltog i panelsamtal på Demo North. Foto: Stina Almkvist

På Demo North låg fokus på samarbeten ur regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. På plats fanns investerare, leverantörer, underleverantörer, beslutsfattare och myndigheter som på i olika sätt är engagerade i den gröna omställningen.

På konferensen fanns både pionjäranda och kritik mot den nationella politiken. Deltagare från industrin och samhället uttryckte oro över bristen på tydliga beslut och resurser från den nationella nivån, vilket påverkar industriomställningen negativt.

Utmanande samhällsomvandling 

I ett panelsamtal med rubriken ”Building Society Expansion” deltog Janus Brandin, Lisa Sig Olesen från Meta, Rikard Nyhrén från Parmaco och Fredrik Hemborg från Lindbäcks. En central fråga var hur lokalsamhällen kan växa hållbart, med fokus på bostäder och bostadspolitik. Panelen betonade behovet av nya samarbeten, affärsmodeller, incitamentsstrukturer och möjligheter till riskdelning för att utveckla attraktiva samhällen.

Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör, presenterade den rapport om industriomställningens potential som Region Norrbotten nyligen låtit ta fram. I den finns analyser från konsultbyrån McKinsey som visar att det som sker i Norrbotten är en angelägenhet för hela Sverige.

– Det är angeläget inte bara utifrån att insatserna här revolutionerar hela industrier, utan även utifrån beräknad BNP-ökning och skatteintäkter. Vi har ett ”viable business case” för Sverige AB, sade Janus Brandin.

Efterfrågan av ett utökat statligt stöd, högre grad av involvering och intresse från den nationella nivån lyftes fram av flera av paneldeltagarna.

– Jag efterfrågar politiska pionjärer och modiga ledare som vågar ta de besluten som behövs. Samhällsomvandling behöver gå hand i hand med den gröna industriomställningen. Om vi lyckas här i Norrbotten så kommer vi att helt ha omdefinierat svenskt näringsliv, sade Janus Brandin.

Berättelsen om norra Sverige

Pär Grankvist, journalist och storyteller, målade upp den bild och de fördomar vi flesta redan känner till om Norra Sverige. Han föreslog att vi borde satsa på att marknadsföra vår livsstil med naturen och närhet mellan människorna i de lokala samhällena.

Här kunde Region Norrbottens strateg Stina Almkvist berätta att vårt arbete med befolkningsförsörjning faktiskt följer det spåret.

– Vi har redan gjort Pärs hemläxa och helt enkelt valt bort södra Sverige. I stället fokuserar vi på Nederländerna, Belgien, Frankrike och Tyskland - just för att de älskar vår livsstil, naturen och de mindre samhällena, sade Stina Almkvist.


Stina Almkvist berättade bland annat om Norrbottens deltagande på emigrationsmässan i Nederländerna de två senaste åren. Foto: Carina Zolland.

Hon gick vidare med att berätta om nätverket med kommunerna, där man gjort ett stort arbete med att arbeta med attraktion och att på bästa sätt förvalta intresset från möjliga inflyttare.

– Den senaste SCB-mätningen, som totalt pekar på nedåtgående siffror för länet, visar att vi har plusresultat på inflyttade från andra länder. Förhoppningsvis fortsätter den trenden och då kan vi kanske anta att det är vårt gemensamma arbete kring arbetskraftinvandringen som börjat ge resultat, sade Stina Almkvist.

Nedslag från andra programpunkter

Luleåmodellen - samverkan på nytt sätt

Ett framgångsrikt exempel på samarbete presenterades genom arbetet kring Luleå Hamn, kallat Luleåmodellen. Företag som LKAB, Power2Earth, Talga, SSAB och Uniper visade hur man genom transparens och gemensamma lösningar kunnat innovera och dela investeringsbördor. Modellen betonar ett helhetsperspektiv och kan fungera som förebild för andra.

Säkerhetsfrågor efter Sveriges NATO-medlemskap

Luleå Hamn och Telia betonade de ökade säkerhetskraven som följer med Sveriges NATO-medlemskap, särskilt med fokus på infrastrukturens sårbarhet.

Energisystem och kapacitetsfrågor

Efterfrågan på energi väntas öka kraftigt, med behovet av ytterligare 70 TWh fram till 2030. Paneldeltagare från Luleå Hamn, LTU, Vattenfall, RWE och Luleå Energi betonade vikten av nationellt stöd för att norra Sverige ska kunna bidra till hela landets konkurrenskraft.

Finansiering av industriinvesteringar

Henrik Henriksson från H2 Green Steel beskrev utmaningarna med att finansiera stora industriinvesteringar, där europeiska banker och investeringsfonder spelar en central roll. Han kritiserade den skadliga polariseringen mellan norra och södra Sverige och betonade vikten av en nationell sammanhållning.

Bygga ett hållbart samhälle

En panel med representanter från SEK, Nordion, Polar Structure, Polhem Infra och EIFO diskuterade utmaningarna med att bygga ett hållbart samhälle. De betonade behovet av nya strukturer och ett holistiskt perspektiv, samt kritik mot svenska bankers ovilja att investera i framtiden.

Unikt industriområdesprojekt på Svartön

Sara Arvidsson från SSAB och Björn Ekelund från + Warm presenterade planer för Svartöns industriområde där kultur och natur integreras. De överväger även hur man ska bevara historiska byggnader.

Konsthall Tornedalen

Theodor Ringborg från Konsthall Tornedalen talade om utmaningarna med att bygga en konsthall med höga säkerhetskrav och om konstens betydelse. Han föreslog att stora norrbottniska konstnärers verk borde samlas i konsthallen och betonade vikten av samarbete mellan konst och industri.