Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Polarbibblo

En sida av barn för barn

Polarbibblo är en säker webbplats där barn kan skriva berättelser, sagor, dikter, boktips och digitala böcker. De kan också rita, spela och svara på frågesporter. Vi erbjuder en plats där barn kan utveckla sitt skapande och se sina verk publicerade. De kan också inspirera varandra och läsa andra barns texter.

På Polarbibblo är det viktigt att barnen känner sig välkomna. Alla texter, boktips och teckningar på sidan är gjorda av barn för andra barn. Innan publicering på sidan kan det hända att barnen blir kontaktade för att berätta mer som sin text. 

Alla som medverkar på Polarbibblo är med i ett bok- och tidningslotteri med dragning varje månad. 

Säkerheten är viktig

Polarbibblo är en säker webbplats där barnen kan välja att vara anonyma eller skapa användarkonton. 

Mer om Polarbibblo

Till Polarbibblo
TIll Polarbibblos Facebook
Till Polarbibblos LinkedIn
Gollečoarvi/Guldhorn*

Gollečoarvi/Guldhorn är en utredning om Polarbibblo, hösten 2017, för att ta reda på hur vi kan ta emot bidrag på samiska och meänkieli och hur vi kan utveckla tekniken för webbplatsen.

Affisch för utskrift

Affischen beskriver kortfattat Polarbibblos erbjudande till barnen. Kan sättas upp i till exempel bibliotek eller skolor.

En plats där barn får göra sin röst hörd

Polarbibblo är en säker digital plattform där barn kan utforska sitt berättande och språk på ett kreativt och lustfyllt sätt. Hos oss kan barn bland annat läsa, lyssna, skicka in texter, rita, spela spel och se film på de nationella minoritetsspråken.

Polarbibblo finns på meänkieli, samiska språk och svenska. Varje månad lottar vi ut böcker, tidningar, t-shirts och andra fina priser till våra användare.

Välkommen att besöka Polarbibblo

Paikka missä lapset saapi heän äänen kuuluvhiin!

Polarbibblo oon turvallinen paikka missä lapset saavat tutkiskella heän kertomuksia ja kieltä kreatiivisella ja mukavalla keinoin. Meän sivuila saavat lapset lukea, kuunnella, lähettää sisäle tekstiä, riitata, pelata peliä ja kattoa filmiä kansallisilla minuriteettikielilä.

Polarbibblon oon meänkielelä, saamenkielilä ja ruottiksi. Joka kuukausi met lottaama kirjoja, aviisia, t-paitoja ja muita fiiniä palkintoja meän käyttäjille.

Tervetuloa meile Polarbiblhoon

Sadje gånnå máná jiedná gullu ja vuojnnu

Polarbibblo la oadjo bájkke mánájda gånnå åvddåna giehttomav ja gielav. Danna máná máhtti tevstajt låhkåt ja gulldalit, tevstajt rádjat sisi, tjuorggasijt tjuorggat, spelajt spellat ja filmajt gähttjat rijkalasj unneplågogielajda.

Polarbibblo gávnnu meängiellaj, sámegielajda ja dárogiellaj. Juohkka máno vuorbbádip girjijt, tidnigijt, t-skirtojt ja ietjá vuojtojt mijá addnijda.

Buorisboahtem Polarbibbloj

Báiki gos mánát besset gullot

Polarbibblo lea oadjebas siidu gos mánát sáhttet guorahallat iežas muitaleami ja giela kreatiivalaš ja somás vuogi mielde. Min luhtte sáhttet mánát ovdamearkka dihte lohkat, guldalit, sáddet teavsttaid, sárgut, speallat ja geahččat filmmaid máŋga našuvnnalaš unnitlogugillii.

Polarbibblo gávdno meängillii, máŋga sámegillii ja ruoŧagillii. Juohke mánu mii vuorbádit girjjiid, avviisaid, oanehis soajat báiddiid ja eará fiinna vuoittuid min geavaheaddjiide.

Bures boahtin Polarbibbloi

Sijjie gusnie maanah maehtieh jïjtsh gïelem govledh

Polarbibblo akte jearsoes saajte gusnie maanah maehtieh sov soptsesh jïh gïelem lusteslaakan goerehtalledh. Mijjen luvnie maanah maehtieh v.g. lohkedh, goltelidh, teksth seedtedh, guvviedidh, spïelh spealadidh jïh filmem nasjovni unnebelåhkoegïelide vuartasjidh.

Polarbibblo gååvnese meänkielesne, saemien gïeline jïh daaroen gïelesne. Fïerhten askem mijjieh gærjah, plaerieh, t-tråajjoeh jïh jeatjah tjaebpies vuerpieh mijjen utnijidie våarpoehtibie.

Buerie båeteme mijjen gåajkoe Polarbibblose