Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Infrastruktur

En väl utbyggd infrastruktur är en av förutsättningarna för en hållbar utveckling i hela länet. Infrastrukturens roll är att möjliggöra en god tillgänglighet för både invånare och näringsliv.

Blått Norrtåg står vid järnvägsstation.
Källa: Norrbotniabanan.se. Foto: Patrick Degerman

Infrastruktur: Våra påverkansfrågor

Region Norrbotten har flera påverkansfrågor på infrastrukturområdet, som Regionala utvecklingsnämnden beslutat om. De handlar om:

 • Höjd kapacitet på Malmbanan, med möjlighet att köra tyngre transporter och bättre tillförlitlighet för både gods och persontrafik.
 • Dubbelspår på tågsträckan Boden-Luleå. Sträckan blir en flaskhals i den gröna omställningen. Redan i dag är det kapacitetsbrist och persontrafiken har begränsats för att godstrafiken ska fungera. När Luleå hamn är färdigt utbyggd kommer trycket där att öka.
 • Snabbt färdigställande av hela Norrbotniabanan. Region Norrbotten vill se åtgärder för en intensifiering av planering och byggande och efterfrågar målår för ett färdigställande av hela banan.
 • E10:ans framkomlighet och säkerhet behöver säkerställas. Den gröna industriutvecklingen innebär stora satsningar i Malmfälten och E10 är en viktig och enda länken för vägtransporter.
 • Anslutning av Haparandabanan till finska järnvägsnätet
 • Säkerställ funktion och kapacitet på stambanan

Externa länkar

Norra Scen: Blir Malmbanan en bromskloss för samhällsomställningen? Seminarium på Youtube.
Norrbotniabanan. Officiell hemsida.
Botniska korridoren - gör Sverige större. Officiell hemsida.

Infrastrukturplanering

Region Norrbotten har regeringens uppdrag att planera för investeringar i den regionala infrastrukturen och Trafikverket utför åtgärder som politiken beslutat om.

Statens infrastruktur består bland annat av järnvägar, nationella vägar, regionala vägar och cykelvägar längs det nationella och regionala vägnätet. Ansvaret för infrastrukturen är fördelad på flera olika aktörer. Infrastrukturplaneringen måste därför samverka med andra beslut och planer för utvecklingen i regionen. Nationella transportplanen och Länstransportplanen antas i parallella processer. Tillsammans innehåller de båda planerna alla satsningar på infrastrukturen som berör Norrbotten.

 • I den nationella planen planerar staten för investeringar i järnvägar och nationella vägar.

  som i Norrbotten är våra europavägar, E4, E10 och E45. I planen ingår även investeringar kopplat till sjöfart och luftfart samt drift och underhåll av samtliga trafikslag.
  Nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033

 • I den regionala planen, Länstransportplanen, planerar Region Norrbotten för investeringsåtgärder på det regionala statliga vägnätet. Det handlar om cykelvägar, kollektivtrafikåtgärder och åtgärder som syftar till att förbättra kapaciteten och säkerheten. Dessutom kan planen medfinansiera såväl kommunala som nationella infrastrukturåtgärder samt enskilda vägar.

Kommunerna ansvarar för kommunala gator och cykelvägar inom tätorterna. I Länstransportplanen finns möjlighet att medfinansiera investeringar i det kommunala vägnätet.

Att få till infrastrukturen i norra Sverige är tidskritiskt. Det slår Trafikverket fast i den utredning regeringen har beställt. Förslaget är att staten tar lån för att skynda på byggena. Men det finns en obesvarad fråga som oroar Region Norrbotten.

Arrangör: Botniska korridoren, North Sweden European Office och Nya Ostkustbanan

Norrbotten har en avgörande roll för svensk tillväxt, klimatmålen och landets säkerhet. Men utan en välfungerande infrastruktur är allt detta hotat. Regionrådet Anders Öberg (S), efterlyser större satsningar från regeringen – och det är bråttom.

Arrangör: Luleå kommun

Trafikverket får i uppdrag att se om det går att skynda på Malmbanan och Norrbotniabanan. Det meddelade infrastrukturminister Andreas Carlson under Järnvägsforum Norr i Luleå.

Det är bra att EU vill skärpa målen för tunga lastbilars koldioxidutsläpp. Däremot bör inte regelverket låsas fast vid en viss teknik eller en snäv definition av hållbarhet. Det är den gemensamma ståndpunkten från nätverket Europaforum Norra Sverige.

Järnvägssträckan mellan Luleå och Boden behöver byggas ut så att det blir dubbelspår. Det menar Region Norrbotten, Luleå kommun, Bodens kommun och Norrbottens kommuner i en hemställan till regeringen.

Norrbotniabanan AB arbetar med den planerade järnvägen mellan Umeå och Luleå. Syftet med bolaget är att tydligt markera allvaret i vårt engagemang och ambition att genomföra projektet samt att ge det en tydlig juridisk och organisatorisk plattform.  …

Planen pekar ut riktningen och planerade satsningar för länet.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Ulrika Nilsson om du har några frågor om transportinfrastruktur.
ulrika.b.nilsson@norrbotten.se