Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Polarbibblo

En plats där barn får göra sin röst hörd

Polarbibblo är en säker digital plattform där barn kan utforska sitt berättande och språk på ett kreativt och lustfyllt sätt. Hos oss kan barn bland annat läsa, lyssna, skicka in texter, rita, spela spel och se film på de nationella minoritetsspråken.

Polarbibblo finns på finska, meänkieli, samiska språk och svenska. Varje månad lottar vi ut böcker, tidningar, t-shirts och andra fina priser till våra användare.

Välkommen att besöka Polarbibblo

Om Polarbibblo på andra språk

Paikka jossa lapset saavat äänensä kuuluviin

Polarbibblo on turvallinen digitaalinen alusta, jossa lapset voivat kertoa ja käyttää kieltään luovalla ja hauskalla tavalla. Meillä lapset voivat muun muassa lukea, kuunnella, lähettää tekstejä, piirtää, pelata pelejä ja katsoa filmejä kansallisilla vähemmistökielillä.

Polarbibblo on seuraavilla kielillä: suomi, meänkieli, saamen kielet ja ruotsi. Joka kuukausi arvomme kirjoja, lehtiä, t-paitoja ja muita hienoja palkintoja meidän käyttäjille.

Tervetuloa tutustumaan Polarbibbloon

Paikka missä lapset saapi heän äänen kuuluvhiin

Polarbibblo oon turvallinen paikka missä lapset saavat tutkiskella heän kertomuksia ja kieltä kreatiivisella ja mukavalla keinoin. Meän sivuila saavat lapset lukea, kuunnella, lähettää sisäle tekstiä, riitata, pelata peliä ja kattoa filmiä kansallisilla minuriteettikielilä.

Polarbibblo oon suomeksi, meänkieleksi, saamen kieliksi ja ruottiksi. Joka kuukausi lottaama ulos kirjoja, aviisia, t-paitoja ja muita fiiniä palkintoja meän käyttäjille.

Tervetuloa meile Polarbiblhoon

Sadje gånnå máná jiedná gullu ja vuojnnu

Polarbibblo la oadjo bájkke mánájda gånnå åvddåna giehttomav ja gielav. Danna máná máhtti tevstajt låhkåt ja gulldalit, tevstajt rádjat sisi, tjuorggasijt tjuorggat, spelajt spellat ja filmajt gähttjat rijkalasj unneplågogielajda.

Polarbibblo gávnnu suomagiellaj, meängiellaj, sámegielajda ja dárogiellaj. Juohkka máno mij vuorbbádip girjijt, tidnigijt, t-skirtojt ja ietjá fijnna prijsajt mijá addnijda.

Buorisboahtem Polarbibbloj

Báiki gos mánát besset gullot

Polarbibblo lea oadjebas siidu gos mánát sáhttet guorahallat iežas muitaleami ja giela kreatiivalaš ja somás vuogi mielde. Min luhtte sáhttet mánát ovdamearkka dihte lohkat, guldalit, sáddet teavsttaid, sárgut, speallat ja geahččat filmmaid máŋga našuvnnalaš unnitlogugillii.

Polarbibblo gávdno suomagillii, meängillii, sámegillii ja ruoŧagillii. Juohke mánu mii vuorbádit girjjiid, aviissaid, soajahisbáiddiid ja eará fiinna vuoittuid.

Bures boahtin Polarbibbloi

Sijjie gusnie maanah maehtieh jïjtsh gïelem govledh

Polarbibblo akte jearsoes saajte gusnie maanah maehtieh sov soptsesh jïh gïelem lusteslaakan goerehtalledh. Mijjen luvnie maanah maehtieh v.g. lohkedh, goltelidh, teksth seedtedh, guvviedidh, spïelh spealadidh jïh filmem nasjovni unnebelåhkoegïelide vuartasjidh.

Polabibblo soemen, meänkielen, saemien jïh daaroen gïeline gååvnesieh. Fïerhten askem mijjieh gærjah, plaerieh, t-tråajjoeh jïh jeatjah tjaebpies vuerpieh mijjen utnijidie våarpoehtieh.

Buerie båeteme mijjen gåajkoe Polarbibblose

Lite mer om Polarbibblo

Gollečoarvi/Guldhorn*

Gollečoarvi/Guldhorn är en utredning om Polarbibblo från hösten 2017, som lade grunden för en flerspråkig sajt.

Polarbibblomaterial

Här har vi samlat blandat Polarbibblomaterial som du kan skriva ut själv eller skicka på tryck. Det finns allt ifrån roliga pyssel och färgläggningsbilder till manualer och vår alldeles egna boktipsskola.

Följ Polarbibblo på

Polarbibblos Facebook
Polarbibblos Instagram