Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll

Fyra alternativa framtider – vart är Norrbotten på väg?

Hur har Norrbotten utvecklats år 2040? Vilka möjligheter och utmaningar har vårt samhälle då? Någon kristallkula finns inte, och framtiden rymmer en lång rad vägval och ännu okända händelser som kan påverka var vi hamnar. Nu har forskare vid Luleå tekniska universitet tagit fram fyra olika scenarier för Norrbotten 2040. Hur kan de hjälpa oss att prata om framtiden?

Vägval

Industriomställningen pågår redan, men hur den lyckas och hur den kommer att påverka samhället vet vi inte. I rapporten Norrbotten 2040 presenteras fyra alternativa scenarier. De är tänkta att användas som ett underlag för diskussion om olika tänkbara framtider för Norrbotten. De ska också ge en ökad handlingsberedskap i regionens utvecklingsarbete.

Scenarierna har mejslats fram utifrån två faktorer som i hög grad kommer att påverka hur det går för Norrbotten.

För det första: Hur stort avtryck kommer den gröna omställningen i slutänden att göra när det kommer till investeringar i industri, infrastruktur och testverksamhet?

För det andra: Hur attraktivt kommer länet att vara för möjliga inflyttande? Får vi något tillskott av högutbildad arbetskraft och deras familjer?

Hur det går med dessa två områden – investeringar och inflyttning – kommer att avgöra var vi hamnar. Och de i sin tur påverkas av omvärldsfaktorer som vi inte kan kontrollera.

Fyra scenarier

Baserat på olika kombinationer av dessa två dimensioner har möjliga scenarier som resulterat i fyra alternativa framtider. De är:

  • Den gröna industriomvandlingens knutpunkt
  • Den produktiva oljeplattformsekonomin
  • Det postindustriella samhället flyttar norrut
  • Den perifera industriregionen i ny skepnad.

– Alla alternativa framtider har sina möjligheter och utmaningar som präglar samhället och länets ekonomi. Tillsammans kan de ge en bild av vad som kan komma att krävas av det framtida regionala utvecklingsarbetet, säger Anders Öberg, regionråd (S), Region Norrbotten.


Anders Öberg ser fram emot den nya RUS-processen.

Avsikten är att beskriva hur interna och externa händelser och trender kan generera alternativa framtider för Norrbotten. De är inte försök att förutspå regionens framtida utveckling.

Verktyg i RUS-processen

Under 2024 kommer arbetet med att ta fram en reviderad regional utvecklingsstrategi att pågå. Nu ska kursen justeras för den strategi som togs fram 2019. Den här processen är ett stort samskapande. Ambitionen är att breda lager av norrbottningar ska delta i samtalet om hur vi vill att länet ska utvecklas och hur vi ska komma dit.

I den processen blir de fyra alternativa framtiderna ett viktigt verktyg.

– Vi tror att diskussionerna blir bättre om de baseras på kunskap och medvetenhet om olika vägar som utvecklingen kan ta, vad vi kan påverka och vad vi inte styr över. Vi ser fram emot att ta del av norrbottningarnas tankar, inspel och visioner om vår gemensamma framtid, säger Anders Öberg.

Framtidsscenarierna har tagits fram inom samverkansprojektet Regional förnyelse mellan Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Här kan du läsa rapporten

Text: Sara Stylbäck Vesa