Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Samplanering för hållbar utveckling

Pappersark med ritade färgade cirklar ligger på skrivbord

Som grund till arbetet med att utveckla en strukturbild för Norrbotten har vi tagit fram en vägledning för samverkan inom regional planering. Rapporten heter "Samplanering för Norrbottens utveckling – en vägledning". Nu pågår arbetet med att ta fram en samverkansöverenskommelse och en verksamhetsplan för Samplanering Norrbotten med denna vägledning som utgångspunkt.

Bakgrund till vägledningen

Vägledningen togs fram inom projektet Regional strategisk samordning för hållbar tillväxt 2019/2020 av Region Norrbotten tillsammans med Länsstyrelsen, Trafikverket, Piteå kommun och Swedish Lapland Visitors Board. Projektet medfinansierades av Tillväxtverket inom utlysningen Tillväxtskapande Samhällsplanering.

Syfte

Vi ska etablera en effektiv samverkan och samordning mellan aktörerna region, kommuner, stat och näringslivet i Norrbotten. Samarbetet ska bidra till stöd för strategiska val och avvägningar som främjar hållbar utveckling. Vi ska också visa hur fysisk samhällsplanering kan bidra till att nå målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin. I projektet användes besöksnäringen som ett exempel på hur regional planering kan underlätta för näringslivets utveckling.

Samverkan

Samhället präglas av komplexa ansvarsrelationer och det innebär i sin tur att regionalt utvecklingsarbete och samhällsplanering är en mångfacetterad verksamhet. Samverkan kräver att parterna ser ett värde i samarbetet och en möjlighet att uppnå något som inte går att göra på egen hand. I det här samarbetet finns det ett ömsesidigt beroende mellan parterna, som alla har olika roller, ansvar, perspektiv och utgångspunkter. Figuren nedan illustrerar samplaneringens grundfrågor.

Samplanering

Samplanering handlar om att summera, strukturera och systematisera samverkan och samordning av Norrbottens "planeringar". Rumslig planering handlar om den fysiska strukturen. Samhällsutvecklingen drivs genom en mångfald av "planeringar" som olika parter är ansvariga för, som exempelvis kommunernas översiktsplanering och detaljplanering, Trafikverkets järnvägs-/vägplanering, Länsstyrelsens planeringsunderlag, regionens länstransportplan och Regionala kollektivtrafikmyndighetens trafikförsörjningsprogram.

Samplanering är ett verktyg för att navigera och synkronisera olika processer i samhällsplaneringen - från tidiga skeden till formell planering och genomförande.

En strukturerad samplanering minskar också risken för att samarbetet blir personberoende och att information faller mellan stolarna när enskilda personer byter tjänst inom viktiga funktioner hos respektive planeringsaktör. Figuren nedan illustrerar ett urval av styrdokument inom samhällsplaneringen.

Varför ska vi samplanera?

Norrbottens utveckling är ett gemensamt åtagande. Samtliga aktörer i samhällsplaneringen är ömsesidigt självständiga och beroende av varandra. Samplaneringen blir därför ett verktyg för att uppnå gemensamma mål som:

  • Funktionell geografi och ökad regional insikt om geografiska förutsättningar
  • Ökad regional insikt om beroenden mellan aktörer
  • Bättre samordnade processer och strategier
  • Ökad effektivisering
  • Ökad transparens
  • Ökad tillit
  • Ökad samsyn
  • En enad regional röst

Samplaneringsträdet nedan illustrerar hur samplanering för Norrbottens utveckling kan se ut. Det man vill åt genom samplaneringen är nyttan, äpplena. För att trädet ska bära frukt krävs dels en stabil grund, rötter, dels att man sköter om och vattnar. Rötterna är de formella processer som driver utvecklingen. Men det är också de nätverk och samverkanskonstellationer som på olika sätt driver frågor kopplat till Norrbottens utveckling. Vattenkannorna illustrerar aktiviteter och åtaganden som parterna behöver göra för att ge näring till trädet.