Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Strukturbild Norrbotten

Strukturbild

I Norrbotten är Strukturbild Norrbotten utgångspunkt för arbetet med regional fysisk planering. Regional fysisk planering är det fysiska perspektivet på genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin.

Vi har fått i uppdrag av Regionala utvecklingsnämnden att utöka regionens roll i den fysiska samhällsplaneringen. För att göra det ska vi ta fram en strukturbild för Norrbotten som ska antas 2023. Men vad är egentligen en strukturbild och hur ingår samhällsplanering i det regionala utvecklingsansvaret?

Att sätta strategin i geografin

Det regionala utvecklingsansvaret finns nu på en enhetlig nivå i hela Sverige, vilket skapar förutsättningar och nya möjligheter att stödja och hjälpa kommunerna i deras planering. Att arbeta med strukturbilder innebär att koppla ihop den regionala utvecklingsstrategin med kommunernas översiktsplaner och kan bland annat innebära att skapa gemensamma planeringsunderlag. Där kan vi lyfta frågor som går över kommungränserna och se på dem i ett större regionalt perspektiv och därigenom hitta fler samarbeten och smartare prioriteringar.

Det finns ett antal förslag till åtgärder i den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten som berör fysisk samhällsplanering.

  • Hitta metoder för samverkan.
  • Skapa en strukturbild för Norrbotten som kopplar samman den regionala utvecklingsstrategin med kommunernas översiktsplaner.
  • Stimulera dialog om hur den fysiska planeringen och andra utvecklingsinsatser kan bidra till ett ökat samspel mellan länets tätorter och landsbygder.

Strukturbilder

Den regionala utvecklingsstrategin tas fram med länets särskilda förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling i åtanke. Analysen av förutsättningarna ska ta hänsyn till praktiska regionala anknytningar både inom och över läns- och landsgränserna samt till landsbygd och tätort.

De funktionella sambanden kan sedan visualiseras i ett antal kartunderlag som kallas strukturbilder. Strukturbilderna förmedlar kunskap om regionen på ett visuellt sätt och används för att visa upp sammanhang som har betydelse för hållbar regional utveckling.

Strukturbildsarbete i samverkan

Det regionala tillväxtarbetet ska utformas och bedrivas i samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Idag finns en samverkansöverenskommelse mellan Region Norrbotten och de övriga aktörerna för länets fysiska samhällsplanering som heter Samplanering Norrbotten. Där pågår nu arbetet med att formalisera samarbetet inom strukturbild. Det finns även en referensgrupp anknuten till Samplanering Norrbotten som består av ett flertal aktörer och intressenter som driver Norrbottens fysiska utveckling.

Ett regionalt nätverk för att i samverkan med kommuner och regionala aktörer främja attraktiva livsmiljöer.

Ett nätverk som handlar om att etablera en effektiv samverkan och samordning mellan region, kommun, stat och näringsliv.