Öppna sidans huvudnavigering Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll Hoppa direkt till artikel

Hälsofrämjande samhällsplanering

Illustrationer av buss, hus, träd, cykel m.fl.

Region Norrbotten samordnar ett regionalt nätverk bestående av kommuner och andra regionala aktörer som tillsammans ska främja attraktiva livsmiljöer genom hälsofrämjande samhällsplanering.

Nätverket ska tillhandahålla mötesplatser för samtal och kompetensutveckling. Genom detta samarbete vill vi hitta gemensamma budskap om gestaltad livsmiljö som förenar fysisk samhällsplanering och folkhälsa.

Nätverket ska vara en mötesplats för

 • Fysisk planering och folkhälsa
 • Aktörer på olika beslutsnivåer
 • Politik och tjänstepersoner
 • Offentlig, privat sektor och akademin

Syftet med nätverket är att ta fram samverkansstrukturer och kunskapshöjande aktiviteter som gör att det hälsofrämjande perspektivet får ta en större plats i den fysiska planeringen av Norrbotten. Målsättningen är att bidra till en hållbar regional utveckling, uppfylla målen i Agenda 2030 samt att skapa en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa.

Nätverket ska bidra till att attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer skyddas och utvecklas under den expansiva tillväxtfas som Norrbotten nu går igenom.

 • Utomhus och inomhus
 • Tätorter och landsbygder
 • För kvinnor och män, flickor och pojkar
 • Genom livets alla åldrar
 • Under alla årstider

Ny rapport

Rapporten Hälsofrämjande samhällsplanering - För ett levande Norrbotten är framtagen av Tyréns konsulter på uppdrag av det regionala nätverket för hälsofrämjande samhällsplanering, med representanter från Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens Kommuner och Luleå tekniska universitet 2022-02-09, med stöd av finansiering från Tillväxtverket.

Ladda ned rapporten här: Hälsofrämjande samhällsplanering - För ett levande Norrbotten

Aktuella aktiviteter med nätverket

Kommande nätverksträffar

 • Träff 2, planerad till hösten 2022 (datum kommer)
  Tema: Inkludering, sammanhållning, trygghet
 • Träff 3, planerad till vintern 2022 (datum kommer)
  Tema: Transporter
 • Träff 4, planerad till 2023 (datum kommer)
  Tema: Boende och närmiljö

Arkiv tidigare nätverksträffar

Presentationer från tidigare träffar med nätverket.

Mer om nätverket

Att verka för en mer hälsofrämjande fysisk samhällsplanering är en av Region Norrbottens 118 hälsofrämjande insatser (5B) som tagits fram med syfte att verkställa Norrbottens folkhälsostrategi.
Så verkställer Region Norrbotten folkhälsostrategin

Nätverket är också en del av Region Norrbottens arbete med att ta fram en strukturbild för Norrbotten. I strukturbilden ska den regionala utvecklingsstrategin kopplas samman med kommunala översiktsplaner och bidra till regionala planeringsunderlag för hållbar utveckling.
Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030

Nätverket har medfinansiering från Tillväxtverket och är en del av regeringsuppdraget Vägar till hållbar utveckling som pågår 2020–2023.

Välkommen att kontakta någon från nätverkets planeringsgrupp om du har några frågor om hälsofrämjande samhällsplanering.
Här hittar du planeringsgruppens representanter

RELATERAT

Regionens utvecklingsuppdrag