Öppna sidans huvudnavigering Hoppa till sidans innehåll
Hållbara transporter och tillgänglighet

Infrastruktur

En väl utbyggd infrastruktur är en av förutsättningarna för en hållbar utveckling i hela länet. Infrastrukturens roll är att möjliggöra en god tillgänglighet för både invånare och näringsliv.

Region Norrbotten har regeringens uppdrag att planera för investeringar i den regionala infrastrukturen och Trafikverket utför åtgärder som politiken beslutat om.

Statens infrastruktur består bland annat av järnvägar, nationella vägar, regionala vägar och cykelvägar längs det nationella och regionala vägnätet. Ansvaret för infrastrukturen är fördelad på flera olika aktörer. Infrastrukturplaneringen måste därför samverka med andra beslut och planer för utvecklingen i regionen. Nationella transportplanen och Länstransportplanen antas i parallella processer. Tillsammans innehåller de båda planerna alla satsningar på infrastrukturen som berör Norrbotten.

  • I den nationella planen planerar staten för investeringar i järnvägar och nationella vägar.

    som i Norrbotten är våra europavägar, E4, E10 och E45. I planen ingår även investeringar kopplat till sjöfart och luftfart samt drift och underhåll av samtliga trafikslag.
    Nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033

  • I den regionala planen, Länstransportplanen, planerar Region Norrbotten för investeringsåtgärder på det regionala statliga vägnätet. Det handlar om cykelvägar, kollektivtrafikåtgärder och åtgärder som syftar till att förbättra kapaciteten och säkerheten. Dessutom kan planen medfinansiera såväl kommunala som nationella infrastrukturåtgärder samt enskilda vägar.

Kommunerna ansvarar för kommunala gator och cykelvägar inom tätorterna. I Länstransportplanen finns möjlighet att medfinansiera investeringar i det kommunala vägnätet.